Phương trình mũ và phương trình lôgarit – Hướng dẫn giải bài tập – Bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

Bài 1 trang 84 sách giáo khoa giải tích 12

Giải các phương trình mũ:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2 trang 84 sách giáo khoa giải tích 12

Giải các phương trình mũ:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3 trang 84 sách giáo khoa giải tích 12

Giải các phương trình lôgarit:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4 trang 85 sách giáo khoa giải tích 12

Giải các phương trình lôgarit:

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận