Phương trình đường tròn (Phần bài tập )- Giải bài tập hình học 10

Phương trình đường tròn (Phần bài tập )- Giải bài tập hình học 10 PHẦN A. KIẾN THỨC CƠ BẢN. PHẦN B. BÀI TẬP. ĐỀ BÀI: Bài 1 trang 83 sách giáo khoa hình học 10. Tìm tâm và bán kính của các đường tròn sau: Bài 2 trang 83 sách giáo khoa hình học 10. Lập phương trình đường tròn (C) trong các trường hợp sau: a) (C) có tâm I(−2;3) và đi qua M(2;−3); b) (C) có tâm I(−1;2) và tiếp xúc với đường...

Có thể bạn quan tâm:

Phương trình đường tròn (Phần bài tập )- Giải bài tập hình học 10

PHẦN A. KIẾN THỨC CƠ BẢN.

PHẦN B. BÀI TẬP.

ĐỀ BÀI:

Bài 1 trang 83 sách giáo khoa hình học 10.

Tìm tâm và bán kính của các đường tròn sau:

Bài 2 trang 83 sách giáo khoa hình học 10.

Lập phương trình đường tròn (C) trong các trường hợp sau:

a) (C) có tâm I(2;3) và đi qua M(2;3);

b) (C) có tâm I(1;2) và tiếp xúc với đường thẳng d:x2y+7=0;

c) (C) có đường kính AB với A(1;1)B(7;5).

Bài 3 trang 84 sách giáo khoa hình học 10.

Lập phương trình đường tròn đi qua ba điểm:

a) A(1;2);B(5;2);C(1;3)

b) M(2;4);N(5;5);P(6;2)

Bài 4 trang 84 sách giáo khoa hình học 10.

Lập phương trình đường tròn tiếp xúc với hai trục tọa độ Ox,Oy và đi qua điểm M(2;1)

Bài 5 trang 84 sách giáo khoa hình học 10.

Lập phương trình của đường tròn tiếp xúc với các trục tọa độ và có tâm ở trên đường thẳng d:4x2y8=0

Bài 6 trang 84 sách giáo khoa hình học 10.

Cho đường tròn (C) có phương trình:

a) Tìm tọa độ tâm và bán kính của (C)

b) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) đi qua điểm A(1;0)

c) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) vuông góc với đường thẳng

ĐÁP ÁN:

Bài 1 trang 83 sách giáo khoa hình học 10.

Bài 2 trang 83 sách giáo khoa hình học 10.

Bài 3 trang 84 sách giáo khoa hình học 10.

Bài 4 trang 84 sách giáo khoa hình học 10.

Bài 5 trang 84 sách giáo khoa hình học 10.

Bài 6 trang 84 sách giáo khoa hình học 10.

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: