Phương trình đường thẳng (Phần bài tập)- Giải bài tập hình học 10

Phương trình đường thẳng (Phần bài tập)- Giải bài tập hình học 10 Phần A. KIẾN THỨC CƠ BẢN. Phần B. BÀI TẬP. ĐỀ BÀI: Bài 1 trang 80 sách giáo khoa hình học 10. Lập phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau: a) d đi qua điểm M(2;1) và có vectơ chỉ phương u⃗ =(3;4) b) d đi qua điểm M(−2;3) và có vectơ pháp tuyến n⃗ =(5;1) Bài 2 trang 80 sách giáo khoa hình học 10. Lập...

Có thể bạn quan tâm:

Phương trình đường thẳng (Phần bài tập)- Giải bài tập hình học 10

Phần A. KIẾN THỨC CƠ BẢN.

Phần B. BÀI TẬP.

ĐỀ BÀI:

Bài 1 trang 80 sách giáo khoa hình học 10.

Lập phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

a) d đi qua điểm M(2;1) và có vectơ chỉ phương u=(3;4)

b) d đi qua điểm M(2;3) và có vectơ pháp tuyến n=(5;1)

Bài 2 trang 80 sách giáo khoa hình học 10.

Lập phương trình tổng quát của đường thẳng trong mỗi trường hợp sau:

a) đi qua điểm M(5;8) và có hệ số góc k=3

b) đi qua hai điểm A(2;1)B(4;5)

Bài 3 trang 80 sách giáo khoa hình học 10.

Cho tam giác ABC, biết A(1;4),B(3;1)C(6;2)

a) Lập phương trình tổng quát của các đường thẳng AB,BC, và CA

b) Lập phương trình tổng quát của đường cao AH và trung tuyến AM.

Bài 4 trang 80 sách giáo khoa hình học 10.

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm M(4;0)

Bài 5 trang 80 sách giáo khoa hình học 10.

Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau đây:

Bài 6 trang 80 sách giáo khoa hình học 10.

Tìm điểm M thuộc d và cách điểm A(0;1) một khoảng bằng 5.

Bài 7 trang 81 sách giáo khoa hình học 10.

Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng d1d2 lần lượt có phương trình: d1:4x2y+6=0d2:x3y+1=0

Bài 8 trang 81 sách giáo khoa hình học 10.

Tìm khoảng cách từ điểm đến đường thẳng trong các trường hợp sau:

a) A(3;5):4x+3y+1=0;

b) B(1;2)d:3x4y26=0;

c) C(1;2)m:3x+4y11=0

Bài 9 trang 81 sách giáo khoa hình học 10.

Tìm bán kính của đường tròn tâm C(2;2) và tiếp xúc với đường thẳng

:5x+12y10=0.

ĐÁP ÁN:

Bài 1 trang 80 sách giáo khoa hình học 10.

Bài 2 trang 80 sách giáo khoa hình học 10.

Bài 3 trang 80 sách giáo khoa hình học 10.

Bài 4 trang 80 sách giáo khoa hình học 10.

Bài 5 trang 80 sách giáo khoa hình học 10.

Bài 6 trang 80 sách giáo khoa hình học 10.

Bài 7 trang 81 sách giáo khoa hình học 10.

Bài 8 trang 81 sách giáo khoa hình học 10.

Bài 9 trang 81 sách giáo khoa hình học 10.

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: