Phương trình bậc nhất hai ẩn – Sách Bài tập Toán 9 Tập 2, phần Đại số

Phương trình bậc nhất hai ẩn 1. Cho các cặp số và các phương trình sau. Hãy dùng mũi tên (như trong hình vẽ) chỉ rõ mỗi cặp số là nghiệm của những phương trình nào : 2. Viết nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của mỗi phương trình sau: a) 2x – y = 3 ; b) x + 2y = 4 ; c) 3x – 2y = 6 ; d) 2x + 3y = 5 ; e) 0x + 5y = -10 ; f) – 4x + 0y = -12. 3. Trong mỗi trường hợp sau hãy tìm...

Có thể bạn quan tâm:

Phương trình bậc nhất hai ẩn

1. Cho các cặp số và các phương trình sau. Hãy dùng mũi tên (như trong hình vẽ) chỉ rõ mỗi cặp số là nghiệm của những phương trình nào :

2. Viết nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của mỗi phương trình sau:

a) 2x – y = 3 ;

b) x + 2y = 4 ;

c) 3x – 2y = 6 ;

d) 2x + 3y = 5 ;

e) 0x + 5y = -10 ;

f) – 4x + 0y = -12.

3. Trong mỗi trường hợp sau hãy tìm giá trị của m để :

a) Điểm M(1 ; 0) thuộc đường thẳng mx – 5y = 7 ;

b) Điểm N(0 ; -3) thuộc đường thẳng 2,5x + my = -21 ;

c) Điểm P(5 ; -3) thuộc đường thẳng mx + 2y = -1 ;

d) Điểm P(5 ; -3) thuộc đường thẳng 3x – my = 6 ;

e) Điểm Q(0,5 ; -3) thuộc đường thẳng mx + 0y = 17,5 ;

f) Điểm S(4 ; 0,3) thuộc đường thẳng 0x + my = 1,5 ;

g) Điểm A(2 ; -3) thuộc đường thẳng (m – 1)x + (m + 1)y = 2m + 1.

4. Phương trình nào sau đây xác định một hàm số dạng y = ax + b ?

a) 5x – y = 7 ;

b) 3x + 5y = 10 ;

c) 0x + 3y = -1 ;

d) 6x – 0y = 18

5. Phải chọn a và b như thế nào để phương trình ax + by = c xác định một hàm số bậc nhất của biến x ?

6. Vẽ mỗi cặp đường thẳng sau trong cùng một mặt phẳng toạ độ rồi tìm toạ độ giao điểm của hai đường thẳng đó :

a) 2x + y = 1 và 4x – 2y = -10 ;

c) 4x + 5y = 20 và 0,8x + y = 4 ;

d) 4x + 5y = 20 và 2x + 2,5y = 5.

7. Giải thích vì sao khi M(x_0 ; y_0 ) là giao điểm của hai đường thẳng

ax + by = c và a’x + b’y = c’ thì (x_0 ; y_0 ) là nghiệm chung của hai phương trình ấy.

Bài tập bổ sung

1.1. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng 3x – 2y = 3 :

A(1; 3) ;

B(2 ; 3) ;

C(3 ; 3) ;

D(4 ; 3) ?

1.2. Trong mỗi trường hợp sau, hãy xác định đường thẳng ax + by = c đi qua hai điểm M và N cho trước :

a) M(0 ; -1), N(3 ; 0);

b) M(0 ; 3), N(-1 ; 0).

>> Xem thêm đáp án bài tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: