Phương trình bậc hai một ẩn – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

Phương trình bậc hai một ẩn A. Ví dụ Ví dụ 1. Giải phương trình -3 + 2x = 0. Giải : Vậy phương trình có hai nghiệm x1= 0 ; x2 = . Ví dụ 2. Giải phương trình – 2x – 4 = 0. Giải: B. Bài tập cơ bản Bài 3.1. Giải phương trình 7 + 4x = 0. Bài 3.2. Giải phương trình + 2x = 3(x + 2). Bài 3.3. Giải phương trình + 6x = 8. Trong các bài 3.4, 3.5, 3.6, hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng Bài...

Có thể bạn quan tâm:

Phương trình bậc hai một ẩn

A. Ví dụ

Ví dụ 1.

Giải phương trình -3x^{2} + 2x = 0.

Giải :

Vậy phương trình có hai nghiệm x1= 0 ; x2 = frac{2}{3} .

Ví dụ 2.

Giải phương trình x^{2} – 2x – 4 = 0.

Giải:

Phương trình bậc hai một ẩn

B. Bài tập cơ bản

Bài 3.1.

Giải phương trình 7x^{2} + 4x = 0.

Bài 3.2.

Giải phương trình x^{2} + 2x = 3(x + 2).

Bài 3.3.

Giải phương trình x^{2} + 6x = 8.

Trong các bài 3.4, 3.5, 3.6, hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng

Bài 3.4.

Cho phương trình -2x^{2} + 10 = 0. Kết luận nào sau đây là đúng ?

Phương trình vô nghiệm.

Phương trình chỉ có một nghiệm x = –sqrt{5} .

Phương trình chỉ có một nghiệm x = sqrt{5} .

Phương trình có 2 nghiệm X = sqrt{5} ; x = –sqrt{5} .

Bài 3.5.

Cho phương trình x^{2} – 3 = 1. Kết luận nào sau đây là đúng ?

Phương trình chỉ có một nghiệm x = 4.

Phương trình có 2 nghiệm x = 16 ; x = -16.

Phương trình có 2 nghiệm x = 2 ; x = -2.

Phương trình vô nghiệm.

Bài 3.6.

Phương trình bậc hai một ẩn

C. Bài tập nâng cao

Bài 3.7.

Tìm m để đồ thị hàm số y = 2mx + 4m^{2} – 1 đi qua điểm M(2 ; -1).

Bài 3.8.

Cho hàm số y = (2m - 3)^{2} x – 1. Xác định m để đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = (7m + 9)x + 2 – m.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: