Phân số và các phép tính với phân số – Toán lớp 4 (phần 2)

| Tin mới | Tag:

Bài tập về phân số toán lớp 4

BÀI 1:

Cho phân số 23/45. Hỏi phải thêm vào tử số và bớt ra ở mẫu số cùng một số tự nhiên nào để được phân số mới mà sau khi rút gọn được 19/15?

Xem đáp án bài 1 tại đây.

BÀI 2:

Tìm phân số bằng phân số 4/7, biết rằng phân số đó có mẫu số lớn hơn tử số 69 đơn vị.

Xem đáp án bài 2 tại đây.

BÀI 3:

Chị Lan có 42 viên kẹo, chị Lan cho An 2/7 số kẹo, cho BÌnh 2/3 số kẹo. Hỏi chị Lan còn lại bao nhiêu kẹo?

Xem đáp án bài 3 tại đây.

BÀI 4:

Một xe máy đi hết một quãng đường trong 3 giờ, giờ thứ nhất xe đi được 2/5 quãng đường, giờ thứ hai xe đi được 1/3 quãng đường, giờ thứ 3 xe đi 40 km thì hết quãng đường. Hỏi quãng đường đó dài bao nhiêu kilomet?

Xem đáp án bài 4 tại đây.

BÀI 5:

Có hai nhóm thợ gặt tham gia gặt lúa trên cùng một thửa ruộng. Nhóm thứ nhất gặt được 3/8 diện tích thửa ruộng, nhóm thứ hai gặt được 2/5 diện tích thửa ruộng, biết nhóm thứ nhất gặt ít hơn nhóm thứ hai phần diện tích bằng 100 m². Hỏi mỗi nhóm gặt được bao nhiêu mét vuông lúa?

Xem đáp án bài 5 tại đây.

BÀI 6:

Một cửa hàng lương thực bán cho 2 khách hàng hết 13/14 số gạo của cửa hàng, khác hàng thứ nhất mua 3/7 số gạo của cửa hàng, khách hàng thứ hai mua nhiều hơn khách hàng thứ nhất 30 kg gạo. Hỏi mỗi khách hàng mua bao nhiêu kilogam gạo?

Xem đáp án bài 6 tại đây.

BÀI 7:

Một cửa hàng bán một tấm vải làm 3 lầ, lần thứ nhất bán được 1/3 tấm vải và 5m, lần thứ 2 bán được 3/7 chỗ vải còn lại và thêm 3m, lần thứ 3 bán 17m vải thì hết tấm vải. Hỏi lần thứ nhất cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải? Lần thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Xem đáp án bài 7 tại đây.

BÀI 8:

Ba bạn chia nhau một số bi, bạn thứ nhất lấy 2/6 tổng số bi, bạn thứ hai lấy 3/7 tổng số bi, bạn thứ 3 lấy số bi còn lại, biết bạn thứ 3 có số bị ít hơn bạn thứ nhất 4 bi. Hỏi mỗi bạn lấy bao nhiêu viên bi?

Xem đáp án bài 8 tại đây.

BÀI 9:

Ở nhà máy, cuối năm người ta xếp số công nhân thành hai loại A và B để thưởng. Số công nhân loại A thêm 2 người thì sẽ bằng 1/5 tổng số công nhân. Nếu công nhân xếp loại B bớt ra 14 người thì bằng 1/2 số công nhân. Hỏi có bao nhiêu công nhân được xếp loại A?

Xem đáp án bài 9 tại đây.

BÀI 10:

An đi chợ mua sách hết 2/3 số tiền mang theo, mua vở hết 3/4 số tiền còn lại, sau khi mua sách và vở An còn lại 3000 đồng. Hỏi An đi chợ mang theo bao nhiêu tiền?

Xem đáp án bài 10 tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận