Phân số và các phép tính với phân số – Toán lớp 4 (phần 1)

Toán lời văn lớp 4 BÀI 1: An có phân số 5/6, sau đó An viết 5 phân số bằng phân số 5/6 và có mẫu số lần lượt là 12; 30; 42; 66; 96. Hỏi An đã viết những phân số nào? Xem đáp án bài tại đây. BÀI 2: Hồng nói hai phân số 48/92 và 36/69 bằng nhau, nhưng Lan lại nói chúng không bằng nhau. Em hãy cho biết bạn nào nói đúng? Xem đáp án bài tại đây. BÀI 3: Dũng nói phân số 5/7 lớn hơn phân số 6/8,...

Có thể bạn quan tâm:

Toán lời văn lớp 4

BÀI 1:

An có phân số 5/6, sau đó An viết 5 phân số bằng phân số 5/6 và có mẫu số lần lượt là 12; 30; 42; 66; 96. Hỏi An đã viết những phân số nào?

Xem đáp án bài tại đây.

BÀI 2:

Hồng nói hai phân số 48/92 và 36/69 bằng nhau, nhưng Lan lại nói chúng không bằng nhau. Em hãy cho biết bạn nào nói đúng?

Xem đáp án bài tại đây.

BÀI 3:

Dũng nói phân số 5/7 lớn hơn phân số 6/8, Bình nói phân só 6/8 lớn hơn phân số 5/7. Em hãy cho biết bạn nào nói đúng?

Xem đáp án bài tại đây.

BÀI 4:

Minh viết các phân số frac{2}{3} ; frac{5}{6} ; frac{7}{9} ; frac{10}{8} ; frac{1}{2} và đề nghị Hùng xếp chúng theo thứ tự từ bé đến lớn. Hùng đang lúng túng không biết xếp như thế nào? Em hãy giúp Hùng đi.

Xem đáp án bài tại đây.

BÀI 5:

Lan nói: “Tôi có thể tìm được 5 phân số lớn hơn 3/7 và bé hơn 4/7”. Em hãy cho biết, Lan có thể tìm được không?

Xem đáp án bài tại đây.

BÀI 6:

Hãy viết các phân số có mẫu số là 9 sao cho mỗi phân số đó lớn hơn 6/18 và bé hơn 16/27.

Xem đáp án bài tại đây.

BÀI 7:

Hãy viết số 15 dưới dạng phân số có mẫu số lần lượt là 3; 5; 10.

Xem đáp án bài tại đây.

BÀI 8:

Nhìn vào biểu thức frac{7}{8} + frac{8}{9} + frac{3}{5} , An nói ngay “Tổng của nó bé hơn 3”. Em nhận xét xem điều An nói có đúng không?

Xem đáp án bài tại đây.

BÀI 9:

Cho phân số frac{a}{b} <1, nếu ta cộng tử số và mẫu số với cùng một số nào đó thì được phân số mới. Hỏi phân số mới có bé hơn 1 hay không? Tại sao?

Xem đáp án bài tại đây.

BÀI 10:

Cho phân số 7/19. Hỏi phải thêm vào tử số và bớt ra cùng ở mẫu số cùng một số tự nhiên nào để được phân số mới mà sau khi rút gọn được phân số 19/15.

Xem đáp án bài tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 13/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: