Ôn tập : Về tìm số trung bình cộng trang 175 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Câu 1.Tìm số trung bình cộng của các số sau: a) 137; 248 và 395. b) 348; 219; 560 và 725, Bài giải: a) (137 + 248 + 395) : 3 = 260 b) (348 + 219 + 560 + 725) : 4 = 463 Câu 2. Trong 5 năm liền số dân của một phường tăng lần lượt là: 158 người, 147 người, 132 người, 103 người, 95 người. Hỏi trong 5 năm đó, trung bình số dân tăng hằng năm là bao nhiêu người? Bài giải: Số người dân của phường tăng trong 5 năm...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1.Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 137; 248 và 395. b) 348; 219; 560 và 725,

Bài giải:

a) (137 + 248 + 395) : 3 = 260

b) (348 + 219 + 560 + 725) : 4 = 463

Câu 2. Trong 5 năm liền số dân của một phường tăng lần lượt là: 158 người, 147 người, 132 người, 103 người, 95 người. Hỏi trong 5 năm đó, trung bình số dân tăng hằng năm là bao nhiêu người?

Bài giải:

Số người dân của phường tăng trong 5 năm là:

158 + 147 + 132 + 103 + 95 = 635 (người)

Số người dân tăng trung bình hằng năm của phường ỉà:

635 : 5 = 127 (người)

Đáp số: 127 người,

Câu 3. Tổ Một góp được 36 quyển vở. Tổ Hai góp được’nhiều hơn tổ Một 2 quyển nhưng lại ít hơn tổ Ba 2 quyển. Hỏi trung bình mỗi tổ góp được bao nhiêu quyển vở?

Bài giải:

Số quyển vở tổ Hai góp được là:

36 + 2 = 38 (quyển)

Số quyển vở tổ Ba góp là:

38 + 2 = 40 (quyển)

Trung bình mỗi tổ góp được số quyển vở là:

(36 + 38 + 40) : 3 = 38 (quyển)

Đáp số: 38 quyển vở.

Câu 4. Một công ty chuyển máy bơm bằng ô tô. Lần đầu có 3 ô tô, mỗi ô tô chỏ được 16 máy. Lần sau có 5 ô tô, mỗi ô tô chở được 24 máy. Hỏi trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu máy bơm?

Bài giải:

Lần đầu 3 ô tô chỏ được là:

16 x 3 = 48 (máy)

Lần sau 5 ô tô chở được là:

24 x 5 = 120 (máy)

Số ô tô chở máy bơm là:

3 + 5 = 8 (ô tô)

Trung bình mỗi ô tô chở được là:

( 48+ 120 ) : 8 = 21 (máy)

Đáp số: 21 máy,

Câu 5. Trung bình cộng cũa hai số bằng 15. Tìm hai số đó, biết số lớn gấp đôi số bé.

Tổng của hai số đó là:

15 x 2 = 30

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

1 + 2 = 3 (phần)

Số bé là:

(30 : 3) x 1 = 10

Số lớn là:

(30 : 3) x 2 = 20

Đáp số: Số bé: 10; Số lớn: 20.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 4
Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: