Ôn tập : Tính chất giao hoán của phép nhân trang 58 SGK – Toán lớp 4

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a) 4 x 6 = 6 x … b) 3 x 5 = 5 x … 207 x 7 = … x 207 2138 x 9 = 9 Bài giải: a) 4 x 6 = 6 x 4 b) 3 x 5 = 5 x 3 207 x 7= 7 x 207 2138 x 9 = 9 x 2138 Câu 2. Tính: a) 1357 x 5 b) 40263 x 7 c) 23109 x 8 7 x 853 5 x 1326 9 x 1427 Bài giải: a) 1357x 5 = 6785 b) 40263 x 7 = 281841 c) 23109 x 8 = 184872 7 x 853 = 5971 5 x 1326 = 6630 9 x 1427 = 12843 Câu 3. Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau: a) 4 x 2145 b) (3 +...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 4 x 6 = 6 x … b) 3 x 5 = 5 x …

207 x 7 = … x 207 2138 x 9 = 9

Bài giải:

a) 4 x 6 = 6 x 4 b) 3 x 5 = 5 x 3

207 x 7= 7 x 207 2138 x 9 = 9 x 2138

Câu 2. Tính:

a) 1357 x 5 b) 40263 x 7 c) 23109 x 8

7 x 853 5 x 1326 9 x 1427

Bài giải:

a) 1357x 5 = 6785 b) 40263 x 7 = 281841 c) 23109 x 8 = 184872

7 x 853 = 5971 5 x 1326 = 6630 9 x 1427 = 12843

Câu 3. Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau:

a) 4 x 2145

b) (3 + 2) x 1028

c) 3964 x 6

d) (2100 + 45) x 4

e) 10287 x 5

g) ( 4 + 2 ) x (3000 + 964)

Bài giải:

a) 4 x 2145 = (2100 + 45) x 4 (d)

c) 3964 x 6 = ( 4 + 2 ) x (3000 + 964) (g)

e) 10287 x 5 = (3 + 2) x 1028 (d)

Câu 4. Số ?

a) a x … = … x a = a b) a x … = … x a = 0

Bài giải:

a) a x 1 = 1 x a = a b) a x 0 = 0 x a = 0

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: