Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số – Giải bài tập toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Tính chất cơ bản của phân số lớp 5

Chú ý:

– Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

– Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

1. Rút gọn các phân số: 15/25 ; 18/27 ; 36/64

Bài giải

Tính chất cơ bản của phân số lớp 5

2. Quy đổng mẫu số các phân số:

a. 2/3 và 5/8;

b. 1/4 và 7/12

c. 5/6 và 3/8

Bài giải

Tính chất cơ bản của phân số lớp 5

3. Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số dưới đây:

2/5 ; 4/7 ; 12/30 ; 12/21 ; 20/35 ; 40/100

Bài giải

Tính chất cơ bản của phân số lớp 5

Xem thêm Ôn tập: So sánh hai phân số tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận