Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) – Giải bài tập toán lớp 5

So sánh phân số lớp 5 1. a) So sánh 2 phân số 3/5 …. 1 2/2 …. 1 9/4 …. 1 1 …. 7/8 b) Nêu đặc điểm phân số lớn hơn 1, bé hơn 1 và bằng 1. Bài giải a. 3/5 < 1 2/2 = 1 9/4 > 1 1 > 7/8 b) Đặc điểm phân số lớn hơn 1, bé hơn 1 và bằng 1. Tử số lớn hơn mẫu số là phân số lớn hơn 1 Tử số bé hơn mẫu số là phân số bé hơn 1 Tử số bằng mẫu số là phân số bằng 1 2. a) So sánh các phân...

Có thể bạn quan tâm:

So sánh phân số lớp 5

1. a) So sánh 2 phân số

3/5 …. 1

2/2 …. 1

9/4 …. 1

1 …. 7/8

b) Nêu đặc điểm phân số lớn hơn 1, bé hơn 1 và bằng 1.

Bài giải

a. 3/5 < 1

2/2 = 1

9/4 > 1

1 > 7/8

b) Đặc điểm phân số lớn hơn 1, bé hơn 1 và bằng 1.

Tử số lớn hơn mẫu số là phân số lớn hơn 1

Tử số bé hơn mẫu số là phân số bé hơn 1

Tử số bằng mẫu số là phân số bằng 1

2. a) So sánh các phân số:

2/52/7; 5/95/6; 11/211/3.

b) Nêu cách so sánh hai phân số có cùng tử số.

Bài giải

a) 2/5 >2/7;

5/9 < 5/6;

11/2 > 11/3.

b) Hai phân số có cùng tử số thì:

Phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn.

3. Phân số nào lớn hơn

a. 3/4 và 5/7;

b. 2/7 và 4/9;

c. 5/8 và 8/5.

Bài giải

So sánh phân số lớp 5

So sánh phân số lớp 5

4. Mẹ có một số quả quýt. Mẹ cho chị 1/3 số quả quýt đó, cho em 2/5 số quả quýt đó. Hỏi ai được mẹ cho nhiều quýt hơn?

Bài giải

So sánh phân số lớp 5

Vậy số quả quýt mẹ cho em nhiều hơn số quả quýt mẹ cho chị.

Xem thêm phân số thập phân tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: