Ôn tập : phép nhân trang 57 SGK – Toán lớp 4

Câu 1 . Đặt tính rồi tính: a) 341231 x 2 b) 102426 x 5 214325 x 4 410536 x 3 Bài giải: a) 341231 x 2 = 682462 b) 102426 x 5 = 512130 214325 x 4 = 857300 410536 x 3 = 1231608 Câu 2. Viết giá trị của biểu thức vào ô trống: Câu 3. Tính: a) 321475 + 423507 x 2 b) 1306 x 8 + 24573 843275 – 123568 x 5 609 x 9 – 4845 Bài giải: a) 321475 + 423507 x 2 843275 – 123568 x 5 = 321475 + 847014 = 843275 – 617840 = 1168489 = 225435 b) 1306 x 8 + 24573 609 x...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1 . Đặt tính rồi tính:

a) 341231 x 2 b) 102426 x 5

214325 x 4 410536 x 3

Bài giải:

a) 341231 x 2 = 682462 b) 102426 x 5 = 512130

214325 x 4 = 857300 410536 x 3 = 1231608

Câu 2. Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

Câu 3. Tính:

a) 321475 + 423507 x 2 b) 1306 x 8 + 24573

843275 – 123568 x 5 609 x 9 – 4845

Bài giải:

a) 321475 + 423507 x 2 843275 – 123568 x 5

= 321475 + 847014 = 843275 – 617840

= 1168489 = 225435

b) 1306 x 8 + 24573 609 x 9 – 4845

= 10448 + 24573 = 5481 – 4845

= 35021 = 636

Câu 4. Một huyện miền núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi huyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện.

Tóm tắt :

8 xã vùng thấp, mỗi xấđược cấp: 850 quyển truyện

9 xã vùng cao, mỗi xã được cấp: 980 quyển truyện

Huyện đó được cấp ? quyển truyện

Bài giải:

Số quyển truyện 8 xã vùng thấp được cấp là:

850 x 8 = 6800 (quyển truyện)

Số quyển truyện 9 xã vùng cao được cấp là:

980 x 9 = 8820 (quyển truyện)

Số quyển truyện cả huyện được cấp là:

6800 + 8820 = 15620 (quyển truyện)

Đáp số: 15620 quyển truyện

Xem thêm Tính chất giao hoán của phép nhân tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: