Ôn tập : Nhân một số với một tổng trang 66 SGK – Toán lớp 4

| Tin mới | Tag:

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống ( theo mẫu ) :

Bài giải :

Câu 2

a) Tính bằng hai cách:

36 x (7 + 3) ; 207 x (2 + 6)

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu)

Mẫu : 38 x 6 + 38 x 4 = ?

Cách 1: 38 x 6 + 38 x 4= 228 + 152 = 380

Cách 2: 38 x 6 + 38 x 4 = 38 x (6 + 4) = 38 x 10 = 380

5 x 38 + 5 x 62 ; 135 x 8 + 135 x 2

Bài giải:

a) 36 x (7 + 3)

Cách 1:36 x (7 + 3) = 36 x 10 = 360

Cách 2: 36 x 7 + 36 x 3 = 252 + 108 = 360

207 x (2 + 6)

Cách 1: 207 x (2 + 6) = 207 x 8 = 1656

Cách 2: 207 x 2 + 207 x 6 = 414 + 1242 =1656

b) 5 x 38 + 5 x 62

Cách 1: 5 x 38 + 5 x 62 = 190 + 310 = 500.

Cách 2: 5 x 38 + 5 x 62 = 5 x (38 + 62) = 5 x 100 = 500

135 x 8 + 135 x 2

Cách 1:135 x 8 + 135 x 2 = 1080 + 270 = 1350

Cách 2:135 x 8 + 135 x 2 = 135 x (8 + 2) = 135 x 10 = 1350

Câu 3. Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

(3 + 5) x 4 và 3 x 4 + 5 x 4

Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một tổng với một số.

Bài giải:

3 x 4 + 5 x 4= 12 + 20 = 32

(3 + 5) x 4 = 8 x 4 = 32

Khi nhân một tổng với một số ta có thể nhân từng số hạng của tổng với

Câu 4. Áp dụng tính chất nhân một số với một tổng để tính (theo mẫu):

Mẫu: 36 x 11 = 36 x (10 + 1)

= 36 x 10 + 36 x 1 = 360 + 36 = 396

a) 26 x 11 b) 213 x 11

35 x 101 123 x 101

Bài giải:

a) 26 x 11 = 26 x (10 + 1) = 26 x 10 + 26 x 1 = 260 + 26 = 286

35 x 101 = 35 x (100 + 1) = 35 x 100 + 35 x1 = 3500 + 35 = 3535

b) 213 x 11 = 213 x (10+ 1) = 213 x 10 + 213 x 1 = 2130 + 213 = 2343

123 x 101 = 123 x (100 + 1)

= 123 x 100 + 123 x 1

= 12300 + 123 = 1242

Xem thêm nhân một số với 1 hiệu tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận