Ôn tập : nhân một số với 1 hiệu trang 66 SGK – Toán lớp 4

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu): Bài Giải : Câu 2. Áp dụng tính chất nhân một số với một hiệu để tính (theo mẫu): Mẫu : 26 x 9 = 26 x ( 10 – 1 ) = 26 x 10 – 26 x 1 = 260 – 26 = 234. a) 47 x 9 b) 138 x 9 24 x 99 123 x 99 Bài giải: a) 47 x 9 = 47 x (10 – 1) = 47 x 10 – 47 x 1 = 470 – 47 = 423 24 x 99 = 24 x (100 -1) = 24 x 100 – 24 x 1 = 2400 – 24 = 2376. b)138 x 9 = 138 x (10 – 1)...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):

Bài Giải :

Câu 2. Áp dụng tính chất nhân một số với một hiệu để tính (theo mẫu):

Mẫu : 26 x 9 = 26 x ( 10 – 1 )

= 26 x 10 – 26 x 1

= 260 – 26 = 234.

a) 47 x 9 b) 138 x 9

24 x 99 123 x 99

Bài giải:

a) 47 x 9 = 47 x (10 – 1) = 47 x 10 – 47 x 1 = 470 – 47 = 423

24 x 99 = 24 x (100 -1) = 24 x 100 – 24 x 1 = 2400 – 24 = 2376.

b)138 x 9 = 138 x (10 – 1) = 138 x 10 – 138 x 1 = 1380 – 138 = 1242

123 x 99= 123 x (100 – 1)= 123 x 100 – 123 x 1

= 12300 – 123 = 12177.

Câu 3. Một cửa hàng bán trứng có 40 giá để trứng, mỗi giá để trứng có 175 quả. Cửa hàng đã bán hết 10 giá trứng. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu quả trứng?

Tóm tắt: Bài giải:

Có: 40 giá để trứng Cách 1: số giá để trứng còn lại là:

Mỗi giá: 175 quả 40 – 10 = 30 (giá trứng )

Đã bán: 10 giá trứng số quả trứng còn lại là:

Còn lại: ? quả trứng 175 x 30 = 5250 (quả trứng)

Đáp số: 5250 quả

Cách 2: số quả trứng còn lại là:

175 x (40 – 10) = 5250 (quả trứng)

Đáp số: 5250 quả trứng

Câu 4. Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

(7 – 5) x 3 và 7 x 3 – 5 x 3

Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một hiệu với một số.

Bài giải:

Ta có : (7 – 5) x 3 = 2 x 3 = 6

7 x 3 – 5 x 3 = 21 -15 = 6

Vậy: ( 7 – 5 ) x 3 = 7 x 3 – 5 x 3

Khi nhân một hiệu với một số, ta có thể lần lượt nhân số bị trừ và số trừ với số đó, rồi trừ các kết quả vừa tìm được.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: