Ôn tập : luyên tập trang 84 sách giáo khoa – Toán lớp 4

Câu 1. Đặt tính rồi tính : a) 4725 : 15 b) 35136: 18 4674 : 82 18408 : 52 4935 : 44 17826 : 48 Bài giải : a) b) Câu2. Cứ 25 viện gạch hoa thì lát được 1m² nền nhà . Hỏi nếu dùng hết 1050 viên gạch loại đó thì được bao nhiêu mét vuông nên nhà ? Tóm tắt Bài giải : 25 Viên gạch : 1m² nền nhà 1050 viên gạch thì lát được : 1050 viên gạch : … m² 1050 : 25 = 42 ( m² ) Đáp số : 42m² nền nhà . Câu 3.....

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1. Đặt tính rồi tính :

a) 4725 : 15 b) 35136: 18

4674 : 82 18408 : 52

4935 : 44 17826 : 48

Bài giải :

a)

b)

Câu2. Cứ 25 viện gạch hoa thì lát được 1m² nền nhà . Hỏi nếu dùng hết 1050 viên gạch loại đó thì được bao nhiêu mét vuông nên nhà ?

Tóm tắt Bài giải :

25 Viên gạch : 1m² nền nhà 1050 viên gạch thì lát được :

1050 viên gạch : … m² 1050 : 25 = 42 ( m² )

Đáp số : 42m² nền nhà .

Câu 3.. Một đội sản xuất có 25 người. Tháng 1 đội đó làm được 855 sản phẩm, tháng 2 làm được 920 sản phẩm, tháng 3 làm được 1350 sản phẩm. Hỏi trong cả 3 tháng đó trung bình mỗi người của đội làm được bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải:

Tổng số sản phẩm đã làm được trong ba tháng là:

855 + 920 + 1350 = 3125 (sản phẩm)

Trung bình mỗi người làm được số sản phẩm là:

3125 : 25= 125 (sản phẩm)

Đáp số: 125 sản phẩm

Câu 4. Sai ở đâu.

Bài giải:

a) Sai ở bước 2: 564 : 67 = 7 (dư 95). số dư 95 lớn hơn số chia 67.

Sai ở bước 3: 285 : 67 = 4 (dư 47). Thực tế số dư là 17 không

Xem thêm Thương có chữ số 0 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: