Ôn tập : luyện tập trang 68 SGK – Toán lớp 4

Câu 1. Tính: a) 135 x (20 + 3) b) 642 x (30 – 6) 427 x (10 + 8) 287 x (40 – 8) Bài giải: a) 135 x (20 + 3) = 135 x 20 + 135 x 3 = 2700 + 405 = 3105 427 x (10 + 8 ) = 427 x 10 + 427 x 8 = 4270 + 3416 = 7686 b) 642 x (30 – 6) = 642 x 30 – 642 x 6 = 19260 – 3852 = 15408 287 x (40 – 8) = 287 x 40 – 287 x 8 = 11480 – 2296 = 9184 Câu 2. a) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 134 x 4 x 5 ; 5 x 36 x 2 ; 42 x 2 x 7 x 5. b) Tính (theo mẫu): Mẫu:145 x 2 + 145 x 98 =...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1. Tính:

a) 135 x (20 + 3) b) 642 x (30 – 6)

427 x (10 + 8) 287 x (40 – 8)

Bài giải:

a) 135 x (20 + 3) = 135 x 20 + 135 x 3 = 2700 + 405 = 3105

427 x (10 + 8 ) = 427 x 10 + 427 x 8 = 4270 + 3416 = 7686

b) 642 x (30 – 6) = 642 x 30 – 642 x 6 = 19260 – 3852 = 15408

287 x (40 – 8) = 287 x 40 – 287 x 8 = 11480 – 2296 = 9184

Câu 2.

a) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

134 x 4 x 5 ; 5 x 36 x 2 ; 42 x 2 x 7 x 5.

b) Tính (theo mẫu):

Mẫu:145 x 2 + 145 x 98 = 145 x (2 + 98) = 145 x 100 = 14500

137 x 3 + 137 x 97 428 x 12 – 428 x 2

94 x 12 + 94 x 88 537 x 39 – 537 x 19

Bài giải:

a) 134 x 4 x 5 = 134 x (4 x 5) =134 x 20 = 2680

5 x 36 x 2 = (5 x 2) x 36 = 10 x 36 = 360

42 x 2 x 7 x 5 = (42 x 7) x (2 x 5) = 294 x 10 = 2940

b) 137 x 3 + 137 x 97 = 137 x (3 + 97) = 137 x 100 = 13700

94 x 12 – 428 x 2 = 428 x (12 – 2) = 428 x 10 = 4280

94 x 12 + 94 x 88 = 94 x (12 + 88) = 94 x 100 = 9400

537 x 39 – 537 x 19 = 537 x (39 – 19) = 537 x 20 = 10740

Câu 3.

a) 217 x 11 b) 413 x 21 c) 1234 x 31

217 x 9 413 x 19 875 x 29

Bài giải:

a) 217 x 11 =217 x (10 + 1) = 217 x 10 + 217 x 1 = 2170 + 217 = 2387

217 x 9 = 217 x (10 – 1) = 217 x 10 – 217 x 1 = 2170 – 217 = 1953

b) 413 x 21 = 413 x (20 + 1) = 413 x 20 + 413 x 1 =8260 + 413 = 8673

413 x 19 = 413 x (20-1) = 413 x 20 – 413 x 1 = 8260 – 413 = 7847

c) 1234 x 31 = 1234 x (30 + 1)

= 1234 x 30 + 1234 x 1

= 37020 + 1234 = 38254

875 x 29 = 875 x (30 -1) = 875 x 30 – 875 x 1 = 26250 – 875 = 25375

Câu 4.Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 180m, chiều rộng bằng nửa chiều dài. Tính chu vi và diện tích cảu sân vận động đó.

Chiều rộng của sân vận động hình chữ nhật đó là:

180 : 2 = 90 (m² )

Chu vi của sân vận động hình chữ nhật đó là:

(180 + 90) x 2 – 540 (m² )

Diện tích của sân vận động hình chữ nhật đó là:

180 x 90 = 16 200 (m² )

Đáp số: Chu vi: 5401m

Diên tích: 16 200m2.

Xem thêm Nhân với số có hai chữ số tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: