Ôn tập : Luyện tập chung trang 91 SGK – Toán lớp 4

Câu 1. Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D ( là đáp số, kết quả tính,…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, a) Số nào trong các số dưới đây có chữ số 9 biểu thị cho 9000? A. 93 574 B. 29 687 C. 17 932 D. 80 296 b) phép cộng : 24675 + 45327 có kết quả là : A. 699 912 B. 69 902 C. 70 002 D.60 002 c) phép trừ : 8634 – 3059 có kết quả là : A. 5625 B. 5685 ...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1. Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D ( là đáp số, kết quả tính,…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng,

a) Số nào trong các số dưới đây có chữ số 9 biểu thị cho 9000?

A. 93 574 B. 29 687 C. 17 932 D. 80 296

b) phép cộng : 24675 + 45327

có kết quả là :

A. 699 912 B. 69 902 C. 70 002 D.60 002

c) phép trừ : 8634 – 3059

có kết quả là :

A. 5625 B. 5685 C. 5675 D. 5575

d) Thương của phép chia 67200 : 80 là số có mấy chữ số?

A. 5 chữ số B. 4 chữ sốc. C. 3 chữ số D. 2 chữ số

e) Trong các hình chữ nhật sau, hình nào có diện tích lớn hơn 30cm?

Bài Giải :

a) B. 29687 b) C. 70 002.

c) D. 5575 d) C . 3 chữ số e) C. Hình P

Câu 2. Biểu đồ dưới đây cho biết số giờ có mưa của từng ngày trong một tuần lễ (có mưa nhiều) ở một huyện vùng biển:

Trả lời các câu hỏi sau:

a) Ngày nào có mưa với số giờ nhiều nhất?

b) Ngày thứ sáu có mưa trong mấy giờ?

c) Ngày không có, mưa trong tuần lễ là thứ mấy?

Bài giải:

a) Thứ năm có mưa nhiều nhất.

b) Thứ sáu có mưa trong 2 giờ.

c) Ngày không có mưa trong tuần lễ là ngày thứ tư.

Câu 3. Một trường tiểu học có 672 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 92 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?

Bài giải:

Cách 1: Số học sinh nam của trường là:

(672 – 92) : 2 = 290 (học sinh)

Số học sinh nữ là:

672 – 290 = 382 (học sinh)

Đáp số: Nam: 290 học sinh

Nữ 382 học sinh.

Cách 2: số học sinh nữ của trường là:

(672 + 92): 2 = 382 (học sinh)

Số học sinh nam là :

672 – 382 = 290 (học sinh)

Đáp số: Nam: 290 học sinh}

Nữ: 382 học sinh.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: