Ôn tập : Luyện tập chung trang 75 SGK – Toán lớp 4

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm a) 10kg = … yến 10kg = … tạ 50kg = … yến 300kg = … tạ 80kg = … yến 1200kg = … tạ b) 1000 kg = .. tấn 10 tạ = …. tấn 8000 kg = … tấn 30 tạ = … tấn 15 000kg = … tấn 200 tạ = … tấn c) 100cm2 = …dm2 100dm² = … m² 800cm2 = … dm2 900dm² = … m² 1700cm2 = …dm² 1000dm² = … m² Bài giải: a) 10kg = 1 yến 10kg = 1 tạ 50kg – 5 yến 300kg = 3 tạ 80kg = 8 yến...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 10kg = … yến 10kg = … tạ

50kg = … yến 300kg = … tạ

80kg = … yến 1200kg = … tạ

b) 1000 kg = .. tấn 10 tạ = …. tấn

8000 kg = … tấn 30 tạ = … tấn

15 000kg = … tấn 200 tạ = … tấn

c) 100cm2 = …dm2 100dm² = … m²

800cm2 = … dm2 900dm² = … m²

1700cm2 = …dm² 1000dm² = … m²

Bài giải:

a) 10kg = 1 yến 10kg = 1 tạ

50kg – 5 yến 300kg = 3 tạ

80kg = 8 yến 1200kg = 12 tạ

b) 1000 kg = 1 tấn 10 tạ = 1 tấn

8000 kg = 8 tấn 30 tạ = 3 tấn

15 000kg = 15 tấn 200 tạ = 20 tấn

c) 100cm2 = 1dm2 100dm² = 1 m²

800cm2 = 8dm2 900dm² = 9m²

1700cm2 = 17dm 1000dm² = 10m²

Câu 2.Tính:

a) 268 x 235 b) 475 x 205 c) 45 x 12 + 8

324 x 250 309 x 207 45 x ( 12 + 8 )

Bài giải:

a) 268 x 235 = 62980

324 x 250 = 81000

b) 475 x 205 = 97375

309 x 207 = 63963

c) 45 x 12 + 8 = 540 + 8 = 548

45 x (12 + 8) = 45 x 20 = 900

Câu 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 2 x 39 x 5

b) 302 x 16 + 302 x 4

c) 769 x 85 – 769 x 75

Bài giải:

a) 2 x 39 x 5 = (2 x 5) x 39 = 10 x 39 = 390.

b) 302 x 16 + 302 x 4 = 302 x (16 + 4) = 302 x 20 = 6040.

c) 769 x 85 – 769 x 75 = 769 x (85 – 75) = 769 x 10 = 7690.

Câu 4.Hai vòi nước cùng bắt đầu chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi phút chảy được 25/ nước. Vòi thứ hai mỗi phut chảy được 15/ nước. Hỏi sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước? (Giải bài toan bằng hai cách khác nhau).

Bài giải:

Cách 1: Đổi: 1 giờ 15 phút = 75 phút

Sau 1 giờ 15 phút vòi thứ nhất chảy là

25 x 75 = 1875 (lít)

Sau 1 giờ 15 phút vòi thứ hai chảy là

15 x 75 = 1125 (lít)

Sau 1 giờ 15 phút cả 2 vòi chảy được là

1125 + 1875 = 3000 (lít)

Đáp số: 3000 lít nước.

Cách 2: Mỗi phút cả 2 vòi chảy được là:

15 + 25 = 40 (lít)

Đổi: 1 giờ 15 phút = 75 phút

Sau 1 giờ 15 phút cả 2 vòi chảy được là

45 x 75 = 3000 (lít)

Đáp số: 3000 lít nước.

Câu 5. Một hình vuông có cạnh là a. Gọi S là diện tích của hình vuông.

a) Viết công thức tính diện tích của hình vưềng đó.

b) Tính diện tích của hình vuông khi a = 25rrí,

Bài giải:

S = a x a

Nếu a = 25m th ì: S = 25 x 25 = 625m²

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: