Ôn tập – Đề kiểm tra – Ôn thi vào lớp 10 – Hình học

Đề kiểm tra ôn tập thi vào 10 Đề 1 Bài 1. Cho đường tròn (O, R) và một dây cung AB = R . Tính độ dài cung AB theo R. Bài 2. Cho đường tròn (O) ngoại tiếp hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng a. Tính diện tích hình được giới hạn bởi dây cung AB và cung AB nhỏ. Bài 3. Cho đường tròn (O, R) và một điểm M sao cho OM = 2R. Từ M vẽ các tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Tính...

Có thể bạn quan tâm:

Đề kiểm tra ôn tập thi vào 10

Đề 1

Bài 1. Cho đường tròn (O, R) và một dây cung AB = Rsqrt {3} . Tính độ dài cung AB theo R.

Bài 2. Cho đường tròn (O) ngoại tiếp hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng a. Tính diện tích hình được giới hạn bởi dây cung AB và cung AB nhỏ.

Bài 3. Cho đường tròn (O, R) và một điểm M sao cho OM = 2R. Từ M vẽ các tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Tính diện tích phần hình giới hạn bởi hai tiếp tuyến MA, MB và cung nhỏ AB theo R.

Đề 2

Bài 1. Cho tam giác ABC cân, góc C bằng 120^0 , AC = 10cm. Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Bài 2. Cho đoạn thẳng AB = 12cm. Hai điểm C và D chia đoạn thẳng AB thành ba phần bằng nhau AC = CD = DB. Vẽ đường tròn tâm C và đường tròn tâm D bán kính CA và DB. Tính diện tích phần chung của hai đường tròn (C) và (D).

Bài 3. Cho tam giác ABC vuông ở A, góc ACB bằng 30^0 , cạnh BC = a. Vẽ hai đường tròn đường kính BC và AB. Tính diện tích hình trăng khuyết giới hạn bởi hai đường tròn theo a.

Đề 3.

Bài 1. Cho đường tròn tâm (O, R) nội tiếp tam giác ABC đều có cạnh bằng 2Rsqrt {3} . Vẽ đường tròn (O’, 2R) đi qua O và tiếp xúc với hai cạnh AB, AC của tam giác ABC lần lượt tại B và C. Gọi D và E là hai tiếp điểm của AB và AC với đường tròn (O). Tính theo R, độ dài của hình có chu vi gồm đoạn thẳng BD, cung nhỏ DE, độ dài đoạn thẳng EC, độ dài cung nhỏ CB.

Bài 2. Chia đoạn thẳng AB = 12cm thành ba phần bằng nhau (AC = CD = DB). Các đường tròn tâm C và D, bán kính 4cm, cắt nhau tại I và J. Trên các đường tròn đó, lấy các điểm M và N lần lượt đối xứng với I qua C và D, lấy các điểm P và Q lần lượt đối xứng với J qua C và D. Vẽ cung MN của đường tròn I và cung PQ của đường tròn J. Tính diện tích phần hình giới hạn bởi hai cặp cung MN và PQ, cung MP và NQ.

Bài 3. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2a, AD = a. E và F là hai trung điểm của AB và CD. Bên trong hình chữ nhật vẽ nửa đường tròn đường kính AB, cắt cung phần tư tâm A, B và đi qua E lần lượt tại G và H. Tính diện tích phần hình giới hạn bởi các cung EG, GF, FH, HE theo a.

Xem thêm đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Các dạng toán ôn vào 10
Ngày 23/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: