Ôn tập cuối năm – Giải bài tập hình học 10

Ôn tập cuối năm – Giải bài tập hình học 10 ĐỀ BÀI: Bài 1 trang 98 sách giáo khoa Hình học 10. Cho hai vectơ a và b sao cho: Với giá trị nào của m thì hai vectơ : vuông góc với nhau? Bài 2 trang 98 sách giáo khoa Hình học 10. a) Hãy vẽ M,N khi α=2/3;β=−2/3. b) Hãy tìm mối liên hệ giữa α,β để MN//BC Bài 3 trang 99 sách giáo khoa Hình học 10. Cho tam giác đều ABC cạnh a Bài 4 trang 99 sách giáo khoa Hình...

Có thể bạn quan tâm:

Ôn tập cuối năm – Giải bài tập hình học 10

ĐỀ BÀI:

Bài 1 trang 98 sách giáo khoa Hình học 10.

Cho hai vectơ ab sao cho:

Với giá trị nào của m thì hai vectơ :

vuông góc với nhau?

Bài 2 trang 98 sách giáo khoa Hình học 10.

a) Hãy vẽ M,N khi α=2/3;β=2/3.

b) Hãy tìm mối liên hệ giữa α,β để MN//BC

Bài 3 trang 99 sách giáo khoa Hình học 10.

Cho tam giác đều ABC cạnh a

Bài 4 trang 99 sách giáo khoa Hình học 10.

Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 6cm. Một điểm M nằm trên cạnh BC sao cho BM=2cm

a) Tính độ dài của đoạn thẳng AM và tính cosin của góc BAM

b) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

c) Tính độ dài đường trung tuyến vẽ từ C của tam giác ACM

d) Tính diện tích tam giác ABM

Bài 5 trang 99 sách giáo khoa Hình học 10.

Chứng minh rằng trong mọi tam giác ABC ta đều có:

a) a=bcosC+ccosB

b) sinA=sinB.sinC+sinC.cosB

c) ha=2R.sinBsinC

Bài 6 trang 99 sách giáo khoa Hình học 10.

Cho các điểm A(2;3);B(9;4);M(5;y);P(x;2)

a) Tìm y để tam giác AMB vuông tại M

b) Tìm x để ba điểm A,PB thẳng hàng

Bài 7 trang 99 sách giáo khoa Hình học 10.

Cho tam giác ABC với H là trực tâm. Biết phương trình của đường thẳng AB,BH AH lần lượt là: 4x+y12=0,5x4y15=02x+2y9=0

Hãy viết phương trình hai đường thẳng chứa hai cạnh còn lại và đường cao thứ ba.

Bài 8 trang 99 sách giáo khoa Hình học 10.

Lập phương trình đường tròn có tâm nằm trên đường thẳng Δ:4x+3y2=0và tiếp xúc với hai đường thẳng d1:x+y4=0d2:7xy+4=0

Bài 9 trang 99 sách giáo khoa Hình học 10.

a) Hãy xác định tọa độ các đỉnh, các tiêu điểm của elip (E) và vẽ elip đó

b) Qua tiêu điểm của elip dựng đường thẳng song song với Oy và cắt elip tại hai điểm MN. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

ĐÁP ÁN:

Bài 1 trang 98 sách giáo khoa Hình học 10.

Bài 2 trang 98 sách giáo khoa Hình học 10.

Bài 3 trang 99 sách giáo khoa Hình học 10.

Bài 4 trang 99 sách giáo khoa Hình học 10.

Bài 5 trang 99 sách giáo khoa Hình học 10.

Bài 6 trang 99 sách giáo khoa Hình học 10.

Bài 7 trang 99 sách giáo khoa Hình học 10.

Bài 8 trang 99 sách giáo khoa Hình học 10.

Bài 9 trang 99 sách giáo khoa Hình học 10.

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: