Ôn tập chương IV: Số phức – Bài tập trắc nghiệm – Bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:

Bài 1 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Số nào trong các số sau là số thực?

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Số nào trong các số sau là số thuần ảo?

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đúng?

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đúng?

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 5 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Biết rằng nghịch đảo của số phức z bằng số phức liên hợp của nó, trong các kết luận sau, kết luận nào là đúng?

A. zR B. |z|=1

C. z là một số thuần ảo D. |z|=1

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 6 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Trong các kết luận sau, kết luận nào là sai?

A. Môđun của số phức z là một số thực

B. Môđun của số phức z là một số phức

C. Môđun của số phức z là một số thực dương

D. Môđun của số phức z là một số thực không âm.

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận