Ôn tập chương I: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số Bài tập giải tích 12

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG I: Bài 1 trang 45 sách giáo khoa giải tích 12 Phát biểu các điều kiện đồng biến và nghịch biến của hàm số. Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số: >>Xem đáp án tại đây. Bài 2 trang 45 sách giáo khoa giải tích 12 Nêu cách tìm cực đại, cực tiểu của hàm số nhờ đạo hàm. Tìm các cực trị của hàm số: >>Xem đáp án tại đây. Bài 3 trang 45 sách giáo khoa giải tích...

Có thể bạn quan tâm:

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG I:

Bài 1 trang 45 sách giáo khoa giải tích 12

Phát biểu các điều kiện đồng biến và nghịch biến của hàm số.

Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2 trang 45 sách giáo khoa giải tích 12

Nêu cách tìm cực đại, cực tiểu của hàm số nhờ đạo hàm.

Tìm các cực trị của hàm số:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3 trang 45 sách giáo khoa giải tích 12

Nêu cách tìm ra tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Áp dụng để tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4 trang 45 sách giáo khoa giải tích 12

Nhắc lại sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 5 trang 45 sách giáo khoa giải tích 12

Cho hàm số

có đồ thị là (Cm), m là tham số.

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m=1.

b) Xác định m để hàm số:

i) Đồng biến trên khoảng (1;+).

ii) Có cực trị trên khoảng (1;+).

c) Chứng minh rằng (Cm) luôn cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt với mọi m.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 6 trang 45 sách giáo khoa giải tích 12

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số:

b) Giải phương trình f(x1)>0.

c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x0, biết rằng f(x0)=6.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 7 trang 45 sách giáo khoa giải tích 12

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:

b) Dựa vào đồ thị (C), biện luận số nghiệm phương trình sau theo m:

c) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị (C).

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 8 trang 46 sách giáo khoa giải tích 12

Cho hàm số:

a) Xác định m để hàm số đồng biến trên tập xác định.

b) Với giá trị nào của tham số m thì hàm số có một cực đại và một cực tiểu?

c) Xác định m để f(x)>6x.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 9 trang 46 sách giáo khoa giải tích 12

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số:

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình f(x)=0.

c) Biện luận theo tham số m số nghiệm của phương trình:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 10 trang 46 sách giáo khoa giải tích 12

Cho hàm số

(m tham số) có đồ thị là (Cm).

a) Biện luận theo m số cực trị của hàm số.

d) Với giá trị nào của m thì (Cm) cắt trục hoành?

c) Xác định để (Cm) có cực đại, cực tiểu.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 11 trang 46 sách giáo khoa giải tích 12

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

b) Chứng minh rằng với mọi giá trị của đường thẳng y=2x+m luôn cắt (C) tại hai điểm phân biệt M và N.

c) Xác định m sao cho độ dài MN nhỏ nhất.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 12 trang 46 sách giáo khoa giải tích 12

Cho hàm số

a) Giải phương trình f(sinx)=0.

b) Giải phương trình f(cosx)=0.

c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình f(x)=0.

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: