Ôn tập chương I trang 21, 22, 23 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1

Ôn tập chương I trang 21, 22, 23 96. Nếu x thoả mãn điều kiện = 3 thì x nhận giá trị là (A) 0; (B) 6 ; (C) 9 ; (D) 36. Hãy chọn câu trả lời đúng. >> Xem thêm đáp án câu 96 tại đây. 97. Biểu thức có giá trị là (A) 3 ; (B) 6 ; (C) ; (D) – . Hãy chọn câu trả lời đúng. >> Chọn A. 98. Chứng minh các đẳng thức >> Xem thêm đáp án câu 98 tại đây. 99. Chứng minh |A| = 0,5 với x ≠...

Có thể bạn quan tâm:

Ôn tập chương I trang 21, 22, 23

96. Nếu x thoả mãn điều kiện

sqrt{3 + sqrt{x}} = 3

thì x nhận giá trị là

(A) 0;

(B) 6 ;

(C) 9 ;

(D) 36.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

>> Xem thêm đáp án câu 96 tại đây.

97. Biểu thức

Ôn tập chương I trang 21, 22, 23

có giá trị là

(A) 3 ;

(B) 6 ;

(C) sqrt{5} ;

(D) – sqrt{5} .

Hãy chọn câu trả lời đúng.

>> Chọn A.

98. Chứng minh các đẳng thức

Ôn tập chương I trang 21, 22, 23

>> Xem thêm đáp án câu 98 tại đây.

99.

Ôn tập chương I trang 21, 22, 23
Chứng minh |A| = 0,5 với x ≠ 0,5.

>> Xem thêm đáp án câu 99 tại đây.

100. Rút gọn các biểu thức

Ôn tập chương I trang 21, 22, 23

>> Xem thêm đáp án câu 100 tại đây.

101. a) Chứng minh

x – 4sqrt{x - 4} = ( sqrt{x - 4} - 2)^2

b) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức

A = sqrt{ x + 4sqrt{x - 4}} + sqrt{ x - 4sqrt{x - 4}}

>> Xem thêm đáp án câu 101 tại đây.

102. Tìm điều kiện xác định của các biểu thức sau :

A = sqrt{x} + sqrt{x + 1} ; B = sqrt{x + 4} + sqrt{x - 1} .

a) Chứng minh rằng A ≥ 1 và B ≥ sqrt{5}

b) Tìm x, biết

sqrt{x} + sqrt{x + 1} = 1 ; sqrt{x + 4} + sqrt{x - 1} =2.

>> Xem thêm đáp án câu 102 tại đây.

103. Chứng minh

Ôn tập chương I trang 21, 22, 23

Giá trị đó đạt được khi x bằng bao nhiêu ?

>> Xem thêm đáp án câu 103 tại đây.

104.

Ôn tập chương I trang 21, 22, 23

>> Xem thêm đáp án câu 104 tại đây.

105. Chứng minh các đẳng thức (với a, b không âm và a ≠ b)

Ôn tập chương I trang 21, 22, 23

>> Xem thêm đáp án câu 105 tại đây.

106. Cho biểu thức

Ôn tập chương I trang 21, 22, 23

a) Tìm điều kiện để A có nghĩa.

b) Khi A có nghĩa, chứng tỏ giá trị của A không phụ thuộc vào a.

>> Xem thêm đáp án câu 106 tại đây.

107. Cho biểu thức

Ôn tập chương I trang 21, 22, 23

a) Rút gọn B ;

b) Tìm x để B = 3.

>> Xem thêm đáp án câu 107 tại đây.

108. Cho biểu thức

Ôn tập chương I trang 21, 22, 23

a) Rút gọn C ;

b) Tìm x sao cho C < -1

>> Xem thêm đáp án câu 108 tại đây.

Bài tập bổ sung

Ôn tập chương I trang 21, 22, 23

>> Xem thêm đáp án câu I.1 tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: