Ôn tập chương I – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Hình học

Ôn tập chương I Ví dụ 7 : Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi M là hình chiếu của H trên AB, N là hình chiếu của H trên AC. a) Chứng minh rằng AM.AB = AN.AC. b) Tam giác vuông ABC có thêm điều kiện gì thì tứ giác AMHN có diện tích lớn nhất, biết rằng BC = a không đổi ? Giải a) Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông AHB, ta có AM.AB = (1) Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông AHC, ta có ...

Có thể bạn quan tâm:

Ôn tập chương I

Ví dụ 7 : Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi M là hình chiếu của H trên AB, N là hình chiếu của H trên AC.

a) Chứng minh rằng AM.AB = AN.AC.

b) Tam giác vuông ABC có thêm điều kiện gì thì tứ giác AMHN có diện tích lớn nhất, biết rằng BC = a không đổi ?

Giải

Ôn tập chương I

a) Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông AHB, ta có

AM.AB = AH^{2} (1)

Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông AHC, ta có

AN.AC = AH^{2} (2)

Từ (1) và (2) suy ra AM.AB = AN.AC.

Ôn tập chương I

BÀI TẬP

25. Hình thang ABCD có AB // CD, AC vuông góc với BD, AC =10 cm, đường cao bằng 6 cm. Tính diện tích hình thang.

Các tia phân giác của các góc A, B, C, D cắt nhau tạo thành một tứ giác.

a) Tứ giác đó là hình gì ?

b) Tính diện tích tứ giác đó (theo a, b, a).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: