Ôn tập : Chia cho số có hai chữ số trang 81 SGK – Toán lớp 4

| Tin mới | Tag:

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 288 : 24 740 :45

b) 469 : 67 397 : 56

Bài giải :

Câu 2. Người ta xếp đều 240 bộ bàn ghế vào 15 phòng học. Hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế?

Tóm tắt: Bài giải:

phòng học: 240 bộ bàn ghế. Mỗi phòng xếp được số bộ ghế là:

Mỗi phòng: ….. bộ bàn ghế? 240 : 15 = 16 (bộ)

Đáp số: 16 bộ bàn ghế

Câu 3. Tìm X:

a) X x 34 = 714 b) 846 : X = 18

Bài giải:

a) X x 34 = 714 b) 846 : X = 18

X = 714 : 34 X = 846 : 18

X= 21 X = 47

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận