Ôn tập : Chia cho số có hai chữ số ( tiếp theo ) trang 82 SGK – Toán lớp 4

Câu 1. Đặt tính rồi tính a) 4674 : 82 b) 5781 : 47 2488 : 35 9146 : 72 Bài giải: 4674 : 82 = 57 2488 : 35 = 71 ( dư 3 ) 5781 : 47 = 123 9146 : 72 = 127 (dư 2) Câu 2. Người ta đóng gói 3500 bút chì theo từng tá (mỗi tá gồm 12 cái). Hỏi đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu tá bút chì và còn thừa mấy bút chì? Bài giải: Thực hiện phép chia ta có: 3500: 12 = 291 (dư 8). Đáp số: 291 tá bút chì, còn thừa 8 bút...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1. Đặt tính rồi tính

a) 4674 : 82 b) 5781 : 47

2488 : 35 9146 : 72

Bài giải:

4674 : 82 = 57 2488 : 35 = 71 ( dư 3 )

5781 : 47 = 123 9146 : 72 = 127 (dư 2)

Câu 2. Người ta đóng gói 3500 bút chì theo từng tá (mỗi tá gồm 12 cái). Hỏi đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu tá bút chì và còn thừa mấy bút chì?

Bài giải:

Thực hiện phép chia ta có:

3500: 12 = 291 (dư 8).

Đáp số: 291 tá bút chì, còn thừa 8 bút chì.

Vậy đóng gói được nhiều nhất 291 tá bút chì và còn thừa 8 bút chì.

Câu 3. Tìm x:

a) 75 x X = 1800 b) 1855 : X = 35

Bài giải:

a) 75 x X = 1800

X = 1800 : 75

X = 24

b) 1855 : X = 35

X = 1855 : 35

X = 53

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: