Ôn tập : Chia cho số có ba chữ số ( tiếp theo ) trang 87 SGK – Toán lớp 4

| Tin mới | Tag:

Câu1. Đặt tính rồi tính:

a) 62321 : 307 ; b) 81350 : 187

Bài giải:

Câu 2. Tìm X

a) X x 405 = 86265 b) 89658 : X = 293

Bài giải:

a) X 405 = 86265

X = 86265 : 405

X = 213

b) 89658 : X = 293

X = 89658 : 293

X =306

Câu 3. Một nhà máy sản xuất trong một năm được 49 410 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết một năm làm việc 305 ngày?

Tóm tắt: Bài giải:

305 ngày : 49 410 Sản phẩm Trung bình mỗi ngày nhà máy sản xuất là:

ngày : .. ..sản phẩm ? 49 410 : 305 = 162 (sản phẩm)

Đáp số: 162 sản phẩm

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận