Nhân đơn thức với đa thức – Sách bài tập Toán lớp 8

| Tin mới | Tag:

Bài 1 : Làm tính nhân

a. 3x(5x2 – 2x – 1)

b. (x2+2xy -3)(-xy)

c. 1/2 x2y ( 2x3 – 2/5 xy2 -1)

>>Xem đáp án tại đây

Bài 2 : Rút gọn các biểu thức sau

>>Xem đáp án tại đây

Bài 3 : Tính giá trị của các biểu thức sau

a.P = 5x(x2 3)+x2(75x)7x2

b. Q= x(x y) + y(x y)

>>Xem đáp án tại đây

Bài 4 : Chứng tỏ rằng giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến :

a. x(5x – 3) – x2(x – 1) + x(x2 – 6x) – 10 + 3x

b. x(x2 + x + 1) − x2(x + 1) x + 5

>>Xem đáp án tại đây

Bài 5 : Tìm x, biết :

2x(x – 5) – x(3 + 2x) = 26

>>Xem đáp án tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận