Nhân đơn thức với đa thức – Sách bài tập Toán lớp 8

Bài 1 : Làm tính nhân a. 3x(5x2 – 2x – 1) b. (x2+2xy -3)(-xy) c. 1/2 x2y ( 2x3 – 2/5 xy2 -1) >>Xem đáp án tại đây Bài 2 : Rút gọn các biểu thức sau >>Xem đáp án tại đây Bài 3 : Tính giá trị của các biểu thức sau a.P = 5x(x2 − 3)+x2(7−5x)−7x2 b. Q= x(x − y) + y(x − y) >>Xem đáp án tại đây Bài 4 : Chứng tỏ rằng giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến : a. x(5x...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1 : Làm tính nhân

a. 3x(5x2 – 2x – 1)

b. (x2+2xy -3)(-xy)

c. 1/2 x2y ( 2x3 – 2/5 xy2 -1)

>>Xem đáp án tại đây

Bài 2 : Rút gọn các biểu thức sau

>>Xem đáp án tại đây

Bài 3 : Tính giá trị của các biểu thức sau

a.P = 5x(x2 3)+x2(75x)7x2

b. Q= x(x y) + y(x y)

>>Xem đáp án tại đây

Bài 4 : Chứng tỏ rằng giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến :

a. x(5x – 3) – x2(x – 1) + x(x2 – 6x) – 10 + 3x

b. x(x2 + x + 1) − x2(x + 1) x + 5

>>Xem đáp án tại đây

Bài 5 : Tìm x, biết :

2x(x – 5) – x(3 + 2x) = 26

>>Xem đáp án tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: