Luyện tập về tam giác cân – Các dạng toán và phương pháp giải toán 7 tập 1

Luyện tập các dạng toán về tam giác cân 1. Dạng 1. a) Vẽ tam giác đều ABC. Ở phía ngoài tam giác ABC, vẽ tam giác ACD vuông cân tại C. b) Tính góc BAD ở câu a_ 2. Dạng 2. Hai tam giác vuông cân có thêm một điều kiện bằng nhau nào thì hai tam giác bằng nhau? 3. Dạng 3. Tìm các tam giác cân trên hình vẽ sau: 4. Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ BH vuông góc với AC (H ∈ AC), kẻ CK ⊥ AB (K ∈ AB). Chứng minh...

Có thể bạn quan tâm:

Luyện tập các dạng toán về tam giác cân

1. Dạng 1.

a) Vẽ tam giác đều ABC. Ở phía ngoài tam giác ABC, vẽ tam giác ACD vuông cân tại C.

b) Tính góc BAD ở câu a_

2. Dạng 2. Hai tam giác vuông cân có thêm một điều kiện bằng nhau nào thì hai tam giác bằng nhau?

3. Dạng 3. Tìm các tam giác cân trên hình vẽ sau:

Luyện tập các dạng toán về tam giác cân

4. Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ BH vuông góc với AC (H ∈ AC), kẻ CK ⊥ AB (K ∈ AB). Chứng minh rằng AH = AK.

5. Dạng 4 và 5. Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D là trung điểm của BC. Chứng minh rằng AD là tia phân giác của góc A.

Dạng 5.

6. Một góc của tam giác cân bằng 40º. Tính các góc còn lại.

7. Tìm số đo x trên mỗi hình sau

8. Cho tam giác ABC cân tại A và tam giác đều BCD (D và A nằm phía đối với BC). Tính số sso góc BDA.

9. Tam giác ABC cân tại A có widehat{A} = 100º. Lấy các điểm D và E trên cạnh BC sao cho BD = BA, CE = CA. Tính số đo góc DAE.

10. Chứng minh rằng góc ở đáy của một tam giác cân bao giờ cũng là góc nhọn.

11. Cho tam giác ABC cân tại B. Gọi BE là đường phân giác của góc ngoài tại đỉnh B. Chứng minh rằng BE // AC.

12. Cho tam giác cân AOB (OA = OB). Trên tia đối của tia OB lấy điểm C sao cho OB = OC. Tính số đo góc BAC.

13.* Tam giác ABC cân tại A, điểm M thuộc cạnh BC. Kẻ MD ⊥ AB (D ∈ AB), kẻ ME ⊥ AC (E ∈ AC), kẻ BH ⊥ AC ( H ∈ AC). Chứng minh rằng MD + ME = BH.

14.* Cho tam giác ABC có các góc nhỏ hơn 120º. Ở phía ngoài tam giác ABC, vẽ các tam giác đều ABD và ACE.

a) Chứng minh rằng DC = BE.

b) Gọi I là giao điểm của DC và BE. Tính số đo góc BIC.

15.* Dạng 3 và 5. Cho điểm M trên đoạn thẳng AB. Vẽ về một phía của AB các tam giác đều AMC và BMD.

a) Chứng minh rằng AD = CB.

b) Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của AD, CB. Tam giác MIK là tam giác gì?

Dạng 6.

16. Cho tam giác đều ABC. Trên các cạnh AB, BC, CA lấy theo thứ tự các điểm D, E, F sao cho AD = BE = CF. Chứng minh rằng tam giác DEF là tam giác đều.

17.

Cho hình vẽ bên, trong đó O là tâm của đường tròn. Chứng minh rằng các dây BC và AD bằng nhau.

18. Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H ∈ BD). Tia phân giác của góc HAC cắt BC ở D. Chứng minh rằng tam giác ABD là tam giác cân.

19.* Cho tam giác ABC có AB < AC. Gọi Ax là tia phân giác của góc A. Qua trung điểm M của BC, kẻ đường thẳng vuông góc với Ax, cắt các đường thẳng AB và AC theo thứ tự ở D và E. Chứng minh rằng BD = CE.

20.* Tam giác ABC vuông tại A có AC = 1/2BC. Chứng minh rằng widehat{B} = 30º.

21.* Tam giác ABC vuông tại A có widehat{B} = 30º. Chứng minh rằng AC = 1/2BC

22.* Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AD vuông góc với BC (D ∈ BC), kẻ BE vuông góc với AC (E ∈ AC). Gọi H là giao điểm của AD và BE. Biết rằng AH = BC. Tính số đo góc BAC.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: