Luyện tập về Mặt phẳng tọa độ – Các dạng toán 7

| Tin mới | Tag:

Các bài luyện tập về mặt phẳng tọa độ

Dạng 1.

1. Viết tọa độ các điểm M, N, P trong hình vẽ dưới đây.

Các bài luyện tập về mặt phẳng tọa độ

2.

a) Viết tọa độ của điểm B nằm trên trục tung và có tung độ là 3.

b) Viết tọa độ của điểm B nằm trên trục hoành và có hoành độ là – 2.

c) Viết tọa độ của điểm O là gốc tọa độ.

Dạng 2.

3. Biểu diễn trên hệ trục tọa độ Oxy:

A(- 3 ; 2) , B(4 ; – 1) , C(3 ; 2), D(- 2 ; – 1)

4. Tìm trên mặt phẳng tọa độ Oxy những điểm có

a) Hoành độ bằng 2;

b) Trung độ bằng -1/3.

5. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tọa độ của điểm M(x;y) phải thỏa mãn điều kiện gì để:

a) Điểm M luôn luôn nằm trên trục hoành?

b) Điểm M luôn luôn nằm trrn trục tung?

c) Điểm M luôn luôn nằm trên đường phân giác của góc vuông phần tư thứ nhất I?

6. Xác định dấu của tọa độ điểm M (x;y) khi:

a) M nằm trong góc vuông I;

b) M nằm trong góc vuông II;

c) M nằm trong góc vuông III;

d) M nằm trong góc vuông IV.

7. Các điểm sau dây có trùng nhau không?

a) A(2 ; 3) và B(3; 2)

b) M (a; b) và N(b ; a)

8. Cho điểm A(3 ; 1).

9. Viết tất cả các cặp số (a ; b) biết rằng a, b ∈ {-3 ; 3} . Các điểm biểu diễn các cặp số đó nằm trong các góc phần tư nào?

10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm vị trí các điểm có tọa độ x, y thỏa mãn một trong các điều kiện:

a) x( y – 1) = 0

b) (x + 1)y = 0

c) (x – 1)² + (y + 2)² = 0.

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận