Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác – Cạnh – góc – cạnh – Các dạng toán và phương pháp giải toán 7 tập 1

Các dạng bài về tam giác bằng nhau toán 7 Dạng 1. 1. a) Vẽ tam giác ABC có = 60º, BC = 4cm, = 30º. b) Đo độ dài cạnh AB. Dạng 2. 2. Tìm các tam giác bằng nhau ở hình vẽ sau. Dạng 3. 3. Cho hình vẽ sau, trong đó AB // CD, AB = CD. Chứng minh rằng OA = OD, OB = OC. 4. Cho tam giác ABC có = . Tia phân giác của góc B cắt AC ở D. Tia phân giác của góc C cắt AB ở E. So sánh độ dài các đoạn thẳng BD và CE. 5. Cho...

Có thể bạn quan tâm:

Các dạng bài về tam giác bằng nhau toán 7

Dạng 1.

1. a) Vẽ tam giác ABC có widehat{B} = 60º, BC = 4cm, widehat{C} = 30º.

b) Đo độ dài cạnh AB.

Dạng 2.

2. Tìm các tam giác bằng nhau ở hình vẽ sau.

Các dạng bài về tam giác bằng nhau toán 7

Dạng 3.

3. Cho hình vẽ sau, trong đó AB // CD, AB = CD. Chứng minh rằng OA = OD, OB = OC.

4. Cho tam giác ABC có widehat{B} = widehat{C} . Tia phân giác của góc B cắt AC ở D. Tia phân giác của góc C cắt AB ở E. So sánh độ dài các đoạn thẳng BD và CE.

5. Cho tam giác ABC có widehat{A} = 90º, AB = AC, điểm D thuộc cạnh AB. Đường thẳng qua B vuông góc với CD cắt đường thẳng CA ở K. Chứng minh rằng AK = AD.

6. * Cho tam giác ABC có widehat{A} = 90º, AB = AC. Lấy điểm D thuộc cạnh AB, điểm E thuộc cạnh AC sao cho AD = AE. Đường thẳng qua D và vuông góc với BE cắt đường thẳng CA ở K. Chứng minh rằng AK = AC.

7. * Cho tam giác ABC, I là trung điểm của AB. Đường thẳng I và song song với BC cắt AC ở K. Đường thẳng qua K và song song với AB cắt BC ở H. Chứng minh rằng:

a) KH = IB ;

b) AK = KC.

8. * Trên hình vẽ sau, ta có AD = BE, DH // EK // BC. Chứng minh rằng DH + EK = BC.

9. * Tam giác ABC có widehat{A} = 60º. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D. Tia phân giác của góc C cắt AB ở E. Gọi O là giao điểm của BD và CE.

a)Tính widehat{BOC} .

b) Chứng minh rằng OD = OE.

Dạng 4:

10. Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AB. Trên tia đối của AC lấy điểm E sao cho AE = AC. Một đường thẳng đi qua A cắt các cạnh DE và BC theo thứ tự M và N. Chứng minh rằng AM = AN.

11. Cho tam giác ABC, M là trung điểm của AC. Trên tia đối của MB lấy điểm D sao cho MD = MB. Trên tia đối của tia BC lấy điểm E sao cho BE = BC. Gọi I là giao điểm của AB và DE. Chứng minh rằng IA = IB.

12. Cho tam giác ABC, điểm D thuộc cạnh BC. Kẻ DE // AC (E ∈ AB), kẻ DF // AB (F ∈ AC). Gọi I là trung điểm EF. Chứng minh rằng I là trung điểm của AD.

Dạng 5.

13. Tìm các tam giác bằng nhau trong hình vẽ sau:

Dạng 6.

14. Cho tam giác ABC và ΔABC = ΔDEF. Kẻ AH ⊥ BC (H ∈ BC) và DK ⊥ EF (K ∈ EF). Chứng minh rằng AH = DK.

15. Cho tam giác ABC. Các đường phân giác của các góc ngoài tại B và tại c cắt nhau ở K. Qua K kẻ đường thẳng vuông góc với AB, cắt đường thẳng AB ở E. Qua K kẻ đường thẳng vuông góc với AC, cắt đường thẳng AC ở F. Chứng minh rằng KE = KF.

16. Cho tam giác ABC có widehat{A} = 90º, AB = AC. Qua A kẻ đường thẳng d sao cho B và C nằm cùng phía đối với d. Kẻ BD và CE vuông góc với d ( D, E ∈ d). Chứng minh rằng BD = AE, AD = CE.

17.* Cho tam giác ABC. ở phía ngoài tam giác ABC, vẽ tam giác vuông tại A là ABD và ACE có AB = BD và AC = AE. Kẻ AH vuông góc với BC. Gọi I là giao điểm của HA và DE. Chứng minh rằng DI = IE.

18.* Cho tam giác ABC. Ở phía ngoài tam giác ABC, vẽ tam giác ABD và ACE có widehat{ABD} = widehat{ACE} = 90º, AB = BD, AC = CE. Kẻ Di và EK vuông góc với BC (I, K ∈ BD). Chứng minh rằng BI = CK.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: