Luyện tập – Tổng ba góc trên một tam giác – Các dạng toán 7

Bài tập tổng ba góc trên một tam giác Dạng 1. 1. Tính và của tam giác ABC biết: a) = 70º, – = 10º b) = 60º, = 2 2. Tính các góc của tam giác ABC biết rằng : : = 2 : 3 : 4. 3. Cho tam giác ABC, tia phân giác của B cắt tia phân giác của góc C ở I và cắt đường phân giác của góc ngoài tại C ở K. Tính và , biết rằng: a) = 70º b) = α. 4. Cho hình vẽ sau, trong đó AB // DE. Tính bằng cách vẽ giao...

Có thể bạn quan tâm:

Bài tập tổng ba góc trên một tam giác

Dạng 1.

1. Tính widehat{B} widehat{C} của tam giác ABC biết:

a) widehat{A} = 70º, widehat{B} widehat{C} = 10º

b) widehat{A} = 60º, widehat{B} = 2widehat{C}

2. Tính các góc của tam giác ABC biết rằng widehat{A} : widehat{B} : widehat{C} = 2 : 3 : 4.

3. Cho tam giác ABC, tia phân giác của B cắt tia phân giác của góc C ở I và cắt đường phân giác của góc ngoài tại C ở K. Tính widehat{BIC} widehat{BKC} , biết rằng:

a) widehat{A} = 70º

b) widehat{A} = α.

4. Cho hình vẽ sau, trong đó AB // DE. Tính widehat{BCE} bằng cách vẽ giao điểm K của BC và DE rồi tính widehat{CKE} .

Bài tập tổng ba góc trên một tam giác

5. Cho hình vẽ dưới đây. Chứng minh AB // DE bằng cách vẽ giao điểm K của AC và De rồi tính widehat{K} .

6. Cho tam giác ABC. Tia phân giác của góc A và BC tại D. Tính widehat{ADC} biết rằng:

a) widehat{B} = 70º , widehat{C} = 30º

b*) widehat{B} widehat{C} = 40º

Dạng 2.

7. Trên hình vẽ bên, các góc widehat{A} widehat{HBC} có cạnh tương ứng vuông góc (AH perp BH) . Hãy tìm mối liên hệ giữa:

a) widehat{A} widehat{HBC} ;

b) widehat{A} widehat{HBK} .

8. Cho tam giác ABC có widehat{B} widehat{C} là góc nhọn. Qua B kẻ đoạn thẳng BD vuông góc với AC (D ∈ AC). Qua C kẻ đường thẳng CE vuông góc với AB (E ∈ AB). Gọi H là giao điểm BD và CE. Hãy tìm mối liên hệ giữa:

a) widehat{ABD} widehat{ACE} ;

b) widehat{A} widehat{DHE} .

9. Cho góc xOy, điểm A thuộc tia Ox. Kẻ AB vuông góc với Ox (B ∈ Oy), kẻ BC vuông góc với Oy (C ∈ Ox), kẻ CD vuông góc với Ox (D ∈ Oy).

a) Tìm các tam giác vuông trong hình vẽ.

b) Tìm các góc bằng ABO.

10. * Cho tam giác ABC có widehat{A} = 90º. Gọi d là đường thẳng đi qua C và vuông góc với BC. Tia phân giác của góc B và cắt AC ở D và cắt d ở E. Kẻ CH vuông góc với De (H ∈ DE). Chứng minh rằng CH là tia phân giác của góc DCE.

Dạng 4.

11. Cho tam giác ABC có widehat{B} = 90º, gọi D là một điểm nằm giữa A và C. Lấy điểm E thuộc tia đối của tai BD. Chứng minh rằng góc AEC là góc nhọn.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: