Luyện tập – Tiên đề Ơ – Clít – Các dạng toán và phương pháp giải toán 7

Bài luyện tập về Tiên đề Ơ – Clít Dạng 1. 1. Chọn câu đúng trong các câu sau: a) Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng m, có một đường thẳng song song với m. b) Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng m, chỉ có một đường thẳng song song với m. c) Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng m, có duy nhất một đường thẳng song song với m. d) Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng d, có hai đường thẳng phân...

Có thể bạn quan tâm:

Bài luyện tập về Tiên đề Ơ – Clít

Dạng 1.

1. Chọn câu đúng trong các câu sau:

a) Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng m, có một đường thẳng song song với m.

b) Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng m, chỉ có một đường thẳng song song với m.

c) Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng m, có duy nhất một đường thẳng song song với m.

d) Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng d, có hai đường thẳng phân biệt cùng song song với d.

e) Nếu hai đường thẳng AB và AC cùng song song vớ đường thẳng d thì hai đường thẳng AB và AC trùng nhau.

f) Nếu hai đường thẳng b và c cùng song song với đường thẳng a thì hai đường thẳng b và c trùng nhau.

2. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau, đường thẳng c cắt đường thẳng a tại I. Chọn câu đúng trong các câu sau:

a) Đường thẳng c song song với đường thẳng b.

b) Đường thẳng c cắt đường thẳng b.

Dạng 3.

3. Cho hình vẽ dưới đây với a // b. Tìm số đo x và y.

Bài luyện tập về Tiên đề Ơ - Clít

4.

5.

6. Cho hình vẽ dưới đây trong đó widehat{xOy} = 70°, AB // Ox, AC // Oy/ Tính bốn góc đỉnh A.

Dạng 4.

7. Cho hình vẽ dưới đây trong đó O’x’ // Ox, O’y’ // Oy, O’y’ cắt Ox ở K. Tính widehat{x'O'y'} widehat{x'O'K} theo widehat{O}

8. Hai đường thẳng m và n cắt nhau ở ngoài phạm vi tờ giấy (hình vẽ bên dưới). Hãy nên cách đo góc nhọn tạo bởi hai đường thẳng đó.

Dạng 5.

9. Tìm số do x trên hình dưới đây.

10. Cho AB // CD (hình vẽ bên dưới), Ex và Fy là các tia phân giác của hai góc đồng vị. Hãy chứng tỏ Ex // Fy.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: