Luyện tập- Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài tập luyện tập hỗn số

Bài 1: Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

Đáp án bài tập luyện tập hỗn số

Bài 2: So sánh các hỗn số:

Đáp án bài tập luyện tập hỗn số

Bài 3: Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính:

Đáp án bài tập luyện tập hỗn số

Đáp án

Bài 1:

Đáp án bài tập luyện tập hỗn số

Bài 2:

Đáp án bài tập luyện tập hỗn số

Bài 3:

Đáp án bài tập luyện tập hỗn số

Xem thêm Luyện tập chung – Phần 1 tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận