Lũy thừa của một số hữu tỉ toán 7

| Tin mới | Tag:

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

2. Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số

3. Lũy thừa của lũy thừa

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận