Language focus – Unit 16: Inventions

LANGUAGE FOCUS – UNIT 16: INVENTIONS 1. Change the sentences from the active into the passive. (Chuyển câu chủ động sang câu bị động.) Giải:a) The documents was typed (by Mrs. Quyen). (Các văn bản được đánh máy bởi bà Quyên.)b) The computer was repaired (by Mr. Nhan). (Máy tính được sửa bởi ông Nhân.)c) The picture was drawn (by Ba). (Bức tranh được vẽ bởi Ba.)d) The lights were turned off (by Hoa). (Đèn được tắt bởi Hoa.)e) The...

Có thể bạn quan tâm:

LANGUAGE FOCUS – UNIT 16: INVENTIONS

1. Change the sentences from the active into the passive. (Chuyển câu chủ động sang câu bị động.)

Giải:

2. Active or Passive? Use the correct form of the verbs in brackets to complete these sentences. (Hoàn thành câu bằng dạng đúng cùa động từ trong ngoặc ở dạng chủ động hay bị động.)

Giải:

3. Put a question for each of the underlined phrases in the sentences below. (Đặt câu hỏi cho những từ in đậm trong những câu dưới đây.)

Giải:

4. Use the sequence markers first, then, next, after this and finally to describe how white rice is produced in the traditional way. The pictures and prompts will help you. (Dùng các từ nối theo trật tự thời gian first, then, next, after this và finally mô tả quy trình sản xuất gạo trắng theo kiểu truyền thống. Những bức tranh và gợi ý sẽ giúp bạn.)

Giải:

At first, the rice crop is harvested. Next, the rice plants are threshed. Then, the rice grains are separated from the husk and put into the mill to produce brown rice. After this, the bran is removed by the mortar. Finally, it is winnowed to produce white rice.

Dịch:

Đầu tiên, vụ lúa được thu hoạch. Tiếp theo, các cây lúa được nhổ. Sau đó, các hạt gạo được tách ra khỏi vỏ và đưa vào máy nghiền để sản xuất gạo nâu. Sau đó, cám được loại bỏ bằng vữa. Cuối cùng, được cho là bước sản xuất ra gạo trắng.

Ngày 14/05 năm 2019 | Tin mới | Tag: