Language focus 2

LANGUAGE FOCUS 2 1. Present Progressive Tense (thì Hiện tại tiếp diễn) Complete the passage. (Hoàn thành đoạn văn) Giải: It is six thirty in the evening. Lan is doing her homework. She's writing an English essay. Mr Thanh is reading a newspaper and Mrs Quyen is cooking dinner. Liem and Tien, Lan's brothers, are playing soccer in the backyard. Liem is kicking the ball and Tien is running after. Dịch: Đã 6 giờ tối. Lan đang làm bài tập về nhà. Cô ấy đang...

Có thể bạn quan tâm:

LANGUAGE FOCUS 2

1. Present Progressive Tense (thì Hiện tại tiếp diễn)

Complete the passage. (Hoàn thành đoạn văn)

Giải:

It is six thirty in the evening. Lan is doing her homework. She‘s writing an English essay. Mr Thanh is reading a newspaper and Mrs Quyen is cooking dinner. Liem and Tien, Lan’s brothers, are playing soccer in the backyard. Liem is kicking the ball and Tien is running after.

Dịch:

Đã 6 giờ tối. Lan đang làm bài tập về nhà. Cô ấy đang viết một bài văn tiếng Anh. Ông Thành thì đang đọc báo và bà Quyên thì nấu bữa tối. Liêm và Tiến, anh trai Lan, đang chơi đá bóng ở sân sau nhà. Liêm đan sút quả bóng và Tiến chạy đằng sau.

2. This and That, These and Those

Complete the dialogue. (Hoàn thành các bài hội thoại)

Giải:

a)

b)

c)

d)

3. Time

Write the correct time. (Viết giờ đúng)

Giải:

a)

b)

c)

d)

4. Vocabulary: Subjects (Môn học)

5. Adverbs of Frequency (Trạng từ tần suất)

Giải:

6. Making Suggestions (Đưa ra gợi ý)

Write down possible dialogues.(Viết bài hội thoại)

Lan: Let’s go swimming. (Chúng ta đi bơi đi.)

Hoa: OK. (Ừ.)

Minh: Should we play table tennis? (Chúng ta hãy chơi bóng bàn đi.)

Nam: I’m sorry. I can’t. (Rất tiếc. Mình không biết chơi.)

Ba: Would you like to play basketball? (Bạn chơi bóng rổ với tôi nhé!)

Nga: I’d love to. (Tôi thích lắm.)

Giải:

Mai: Let’s go to the movie this evening. (Chúng ta đi xem phim vào tối nay đi.)

Dung: Ok.

Viet: Shall we play volleyball after school? (Chúng ta chơi bóng chuyền sau giờ học nhé?)

Nam: I’d love to.

Ba: Let’s play soccer. (Chơi bóng đá đi cậu)

Hung: I’m sorry, I can’t. (Xin lỗi, mình không thể)

Dung: Would you like to go to my house to listen to music? I have some new discs. (Cậu muốn đến nhà mình nghe nhạc không? Mình có mấy cái đĩa nhạc mới.)

Hoa: I’m sorry, I can’t. I have a lot of homework to do. Thanks anyway. (Xin lỗi, mình không đến. Mình còn nhiều bài tập phải làm. Cảm ơn cậu.)

Ngày 24/12 năm 2018 | Tin mới | Tag: