Làm thế nào để bật mod rewrite cho httpd trên centos?

Để bật mod rewite cho httpd trên centos. Tìm và sửa file /etc/httpd/conf/httpd.conf Shell vim /etc/httpd/conf/httpd.conf 1 vim /etc/httpd/conf/httpd.conf Sửa: AllowOverride None Vim <Directory /> Options FollowSymLinks AllowOverride None </Directory> 1234 <Directory...

Có thể bạn quan tâm:

Để bật mod rewite cho httpd trên centos.

Tìm và sửa file /etc/httpd/conf/httpd.conf

Shell

vim /etc/httpd/conf/httpd.conf

1

vim /etc/httpd/conf/httpd.conf

Sửa: AllowOverride None

Vim

<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>

1234

<Directory />    Options FollowSymLinks    AllowOverride None</Directory>

Thành: AllowOverride All

allow-overwrite on

Sau đó restart httpd service là xong.

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: