Làm thế nào để bật mod rewrite cho httpd trên centos?

| Tin mới | Tag:

Để bật mod rewite cho httpd trên centos.

Tìm và sửa file /etc/httpd/conf/httpd.conf

Shell

vim /etc/httpd/conf/httpd.conf

1

vim /etc/httpd/conf/httpd.conf

Sửa: AllowOverride None

Vim

<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>

1234

<Directory />    Options FollowSymLinks    AllowOverride None</Directory>

Thành: AllowOverride All

allow-overwrite on

Sau đó restart httpd service là xong.

Bình luận
0

Bình luận