Kiến thức cần nhớ Hóa 12, tổng hợp về hóa hữu cơ

+ Ancol đa chức chỉ hoà tan Cu(OH)2 khi có ít nhất 2 nhóm -OH ở 2 nguyên tử C kế cận. + Este không tan trong nước. Este không no làm mất màu dd Br2. + Hồ tinh bột hoá xanh khi gặp dd I2. + Anbumin (lòng trẳng trứng) cho kết tủa trắng khi đun; cho màu tím với CU(OH)2 / OH-+ Phenolphtalein không màu trong môi trường axit, có màu hồng trong môi trường axit. IV. TINH CHẾ HOÁ CHẤT HỮU CƠ Chú ý: A chỉ tác dụng với Y,...

Có thể bạn quan tâm:


+ Ancol đa chức chỉ hoà tan Cu(OH)2 khi có ít nhất 2 nhóm -OH ở 2 nguyên tử C kế cận.

+ Este không tan trong nước. Este không no làm mất màu dd Br2.

+ Hồ tinh bột hoá xanh khi gặp dd I2.

+ Anbumin (lòng trẳng trứng) cho kết tủa trắng khi đun; cho màu tím với CU(OH)2 / OH
+ Phenolphtalein không màu trong môi trường axit, có màu hồng trong môi trường axit.

IV. TINH CHẾ HOÁ CHẤT HỮU CƠ

tonghopvehoahuucob

Chú ý: A chỉ tác dụng với Y, không tác dụng với X và có thể tách X khỏi YA dễ dàng. Nếu muốn lấy Y thì A còn thỏa là có thể dùng B để loại A khỏi YA.

Ngoài các thuốc thử cần dùng, phải nắm các kĩ thuật vật lí để tách các chất:

1. Lọc: dùng để tách chất rắn không tan khỏi chất lỏng.

2. Cô cạn: dùng để tách chất rấn tan khỏi chất lỏng.

3. Chưng cất: dùng để tách 1 chất lỏng có hoà tan 1 chất rắn hay chất lỏng khác.

4. Chiết (lóng): dùng để tách các chất lỏng không tan vào nhau.

Ví dụ 1: Tách CH4 khỏi tạp chất C2H4

Cho hỗn hợp khí lội chậm qua dd Br2 có dư. Toàn bộ C2H4 tác dụng và bị giữ lại theo phản ứng: CH2 = CH2 + Br2 => CH2Br-CH2Br

CH4 không tác dụng thoát ra ngoài.

Ví dụ 2: Tách C2H2 khỏi tạp chất C2H4.

Cho hỗn hợp khí lội chậm qua dd AgNO3 / NH3 có dư. Toàn bộ C2H2 tác dụng theo phản ứng:

CH CH + 2AgNO3 + 2NH3 => AgC CAg ↓+ 2NH4NO3

C2H4 không tác dụng thoát ra ngoài. Lọc lấy Ag2C2 rồi cho vào dd HCl dư,

C2H2 thoát ra ngoài theo phản ứng:

AgC CAg + 2HCl => CH CH ↑ + 2AgCl ↓

Ví dụ 3: Tách CH3COOH khỏi tạp chất C2H5OH.

Cho NaOH vừa đủ vào hỗn hợp, CH3COOH tác dụng với NaOH theo phản ứng: CH3COOH + NaOH => CH3COONa + H2O

Cô cạn lấy muối rồi cho vào dd H2SO4 vừa đủ, CH3COOH bị đẩy ra theo phản ứng: 2CH3COONa + H2SO => 2CH3COOH + Na2SO

Chưng cất dung dịch, ta được CH3COOH.

Ví dụ 4: Tách C6H5NH7 khỏi tạp chất C6H6.

Cho dd HCl vào hỗn hợp, anilin tác dụng tạo muối tan trong nước theo phản ứng: C6H5NH2 + HCl => C6H5NH3Cl

Còn C6H6 không tan tạo 2 lớp chất lỏng riêng biệt được chiết ra. Cho dd NaOH dư vào dung dịch muối, anilin bị đẩy ra khỏi muối và không tan trong nước theo phản ứng: C6H5NH3Cl + NaOH => C6H5NH2 + NaCl + H2O Cho dung dịch vào bình lóng, ta chiết được anilin.

Ngày 31/12 năm 2018 | Tin mới | Tag: