Khái niệm về thể tích của khối đa diện – Hướng dẫn giải bài tập – Giải bài tập Hình học 12

| Tin mới | Tag:

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP:

Bài 1 trang 25 sách giáo khoa Hình học 12

Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2 trang 25 sách giáo khoa Hình học 12

Tính thể tích của khối bát diện đều cạnh a.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3 trang 25 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Tính tỉ số thể tích của khối hộp đó và thể tích của khối tứ diện ACB’D’.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4 trang 25 sách giáo khoa Hình học 1

Cho hình chóp SABC. Trên các đoạn thẳng SA, SB, SC lần lượt lấy ba điểm A’, B’, C’ khác với S. Chứng minh :

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 5 trang 26 sách giáo khoa Hình học 12

Cho tam giác ABC vuông cân ở A và AB=a. Trên đường thẳng qua C và vuông góc với mặt phẳng (ABC) lấy điểm D sao cho CD=a. Mặt phẳng qua C vuông góc với BD, cắt BD tại F và cắt AD tại E. Tính thể tích khối tứ diện CDEF theo a.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 6 trang 26 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hai đường chéo nhau d và d’. Đoạn thẳng AB có độ dài a trượt trên d, đoạn thẳng CD có độ dài b trượt trên d’. Chứng minh rằng khối tứ diện ABCD có thể tích không đổi.

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận