Khái niệm về thể tích của khối đa diện – Hướng dẫn giải bài tập – Giải bài tập Hình học 12

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP: Bài 1 trang 25 sách giáo khoa Hình học 12 Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a. >>Xem đáp án tại đây. Bài 2 trang 25 sách giáo khoa Hình học 12 Tính thể tích của khối bát diện đều cạnh a. >>Xem đáp án tại đây. Bài 3 trang 25 sách giáo khoa Hình học 12 Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Tính tỉ số thể tích của khối hộp đó và thể tích của khối tứ...

Có thể bạn quan tâm:

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP:

Bài 1 trang 25 sách giáo khoa Hình học 12

Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2 trang 25 sách giáo khoa Hình học 12

Tính thể tích của khối bát diện đều cạnh a.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3 trang 25 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Tính tỉ số thể tích của khối hộp đó và thể tích của khối tứ diện ACB’D’.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4 trang 25 sách giáo khoa Hình học 1

Cho hình chóp SABC. Trên các đoạn thẳng SA, SB, SC lần lượt lấy ba điểm A’, B’, C’ khác với S. Chứng minh :

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 5 trang 26 sách giáo khoa Hình học 12

Cho tam giác ABC vuông cân ở A và AB=a. Trên đường thẳng qua C và vuông góc với mặt phẳng (ABC) lấy điểm D sao cho CD=a. Mặt phẳng qua C vuông góc với BD, cắt BD tại F và cắt AD tại E. Tính thể tích khối tứ diện CDEF theo a.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 6 trang 26 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hai đường chéo nhau d và d’. Đoạn thẳng AB có độ dài a trượt trên d, đoạn thẳng CD có độ dài b trượt trên d’. Chứng minh rằng khối tứ diện ABCD có thể tích không đổi.

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: