Khái niệm về khối đa diện – Hướng dẫn giải bài tập – Giải bài tập hình học 12

| Tin mới | Tag:

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

Bài 1 trang 12 sách giáo khoa Hình học 12

Chứng minh rằng một đa diện có các mặt là những tam giác thì tổng các mặt của nó phải là một số chẵn. Cho ví dụ.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2 trang 12 sách giáo khoa Hình học 12

Chứng minh rằng một đa diện mà mỗi đỉnh của nó đều là đỉnh chung của một số lẻ mặt thì tổng số các đỉnh của nó phải là một số chẵn. Cho ví dụ.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3 trang 12 sách giáo khoa Hình học 12

Chia một khối lập phương thành 5 khối tứ diện.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4 trang 12 sách giáo khoa Hình học 12

Chia một khối lập phương thành sáu khối tứ diện bằng nhau.

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận