Hướng dẫn giải câu I – Đề tự kiểm tra số 2

| Tin mới | Tag:

Câu I.

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

2) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M(1; 0).

3) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình

Hướng dẫn giải

1.Học sinh tự giải

Hình 20.

2) Ta có: y’(1) = 0. Vậy phương trình của tiếp tuyến là y = 0

3) Dựa vào đồ thị (C) và đường thẳng log_{3}{m} , ta có:

<=> m=1, phương trình có hai nghiệm

⇔ m>1 , phương trình có một nghiệm.

Kết luận:

* Phương trình có một nghiệm khi m > 1 hoặc m<18/1

* Phương trình có hai nghiệm khi m = 1 hoặc m=1/81

* Phương trình có ba nghiệm khi 1/81<m<1.

Bình luận
0

Bình luận