Hướng dẫn giải bài tập phương trình bậc nhất hai ẩn – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

Giải bài tập phương trình bậc nhất hai ẩn Bài 1.1. Chọn (B). Bài 1.2. Loading... Chọn(D). Bài 1.3. Chọn (A). Bài 1.4. Bài 1.5. Vì phương trình mx + ny – 5 = 0 có nghiệm là x = 2 ; y = 1 nên 2m + n – 5 = 0. (1) Tương tự, ta có -m -3n -5 = 0. (2) Từ đó tính được m = 4, n = -3. Bài 1.6. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài tập phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 1.1.

Chọn (B).

Bài 1.2.

Loading…

Chọn(D).

Bài 1.3.

Chọn (A).

Bài 1.4.

Giải bài tập phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 1.5.

Vì phương trình mx + ny – 5 = 0 có nghiệm là x = 2 ; y = 1 nên

2m + n – 5 = 0. (1)

Tương tự, ta có

-m -3n -5 = 0. (2)

Từ đó tính được m = 4, n = -3.

Bài 1.6.

Giải bài tập phương trình bậc nhất hai ẩn

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: