Hướng dẫn giải bài tập phương trình bậc nhất hai ẩn – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

| Tin mới | Tag:

Giải bài tập phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 1.1.

Chọn (B).

Bài 1.2.

Loading…

Chọn(D).

Bài 1.3.

Chọn (A).

Bài 1.4.

Giải bài tập phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 1.5.

Vì phương trình mx + ny – 5 = 0 có nghiệm là x = 2 ; y = 1 nên

2m + n – 5 = 0. (1)

Tương tự, ta có

-m -3n -5 = 0. (2)

Từ đó tính được m = 4, n = -3.

Bài 1.6.

Giải bài tập phương trình bậc nhất hai ẩn

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận