Hướng dẫn giải bài tập liên hệ giữa cung và dây – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

Giải bài tập liên hệ giữa cung và dây Bài 2.1 1) Đúng ; 2) Đúng. Bài 2.2 Loading... Chọn (A). Bài 2.3 Bài 2.4 – Dựng đường tròn tâm D (là điểm bất kì trên (O)) bán kính 4cm cắt (O) tại B, C. – Dựng (B ; 4cm) cắt (O) tại điểm thứ hai là E. – Vẽ (E ; 4cm) cắt (O) tại điểm thứ hai là A. – Nối A với B, C ta được tam giác ABC cần dựng. Bài 2.5 a) Kẻ đường kính MN vuông góc với AB vì AB//CD...

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài tập liên hệ giữa cung và dây

Bài 2.1

1) Đúng ; 2) Đúng.

Bài 2.2

Loading…

Chọn (A).

Bài 2.3

Giải bài tập liên hệ giữa cung và dây

Bài 2.4

– Dựng đường tròn tâm D (là điểm bất kì trên (O)) bán kính 4cm cắt (O) tại B, C.

– Dựng (B ; 4cm) cắt (O) tại điểm thứ hai là E.

– Vẽ (E ; 4cm) cắt (O) tại điểm thứ hai là A.

– Nối A với B, C ta được tam giác ABC cần dựng.

Bài 2.5

a) Kẻ đường kính MN vuông góc với AB vì AB//CD (gt) nên MN ⊥ CD.

Vì (O) nhận MN làm trục đối xứng nên A đối xứng B qua MN và C đối xứng với D qua MN

=> AC = BD.

b) Vì AC = BD nên AC = BD (2 cung nhỏ).

Nhận xét : Trong một đường tròn 2 cung chắn giữa 2 dây song song thì bằng nhau.

Bài 2.6

a) Vì AB = BC = CD = R nên ta chứng minh được các tam giác ABO, OBC, COD là các tam giác đều.

Giải bài tập liên hệ giữa cung và dây

=> ABCD là hình thang mà BAD = CDA = 60^{0}

=> ABCD là hình thang cân.

b) Chứng minh được : p, Q thứ tự là trung điểm của AB, CD nên PQ là đường trung bình của hình thang ABCD.

Bài 2.7

Chia đường tròn thành 6 cung bằng nhau, mỗi cung có số đo 6o^{0} . Nối các điểm chia với tâm thì hình tròn được chia thành 6 phần, mỗi phần giới hạn bởi hai bán kính và một cung 6o^{0} .

Giả sử trong 6 phần của hình tròn không cỏ phần nào chứa nhiều hơn 2 trong 13 điểm thì chỉ có nhiều nhất là 6 x 2 = 12 điểm trong đường tròn, mà trong đường tròn có 13 điểm nên trong 6 phần này thì có ít nhất 3 điểm thuộc một phần. Vì dây căng cung 60^{0} có độ dài bằng bán kính mà bán kính cửa đường tròn bằng 1 nên chu vi của tam giác có 3 đỉnh là 3 điểm nói trên bé hơn hoặc bằng 3.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: