Hướng dẫn giải bài tập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

Bài tập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn Bài 2.1. Cặp số (-3 ; 2) không là nghiệm của hệ phương trình, cặp số (2 ; -1) là nghiệm của hệ phương trình đã cho. Bài 2.2. Loading... m ; n = . Bài 2.3. a) Hệ có nghiệm duy nhất. b) Hệ vô nghiệm, c) Hệ có vô số nghiệm. Bài 2.4. Chọn(D). Bài 2.5. Chọn (C). Bài 2.6. Giả sử phương trình (1) đồng thời có các nghiệm là 2 và -2. Khi đó ta có : Điều...

Có thể bạn quan tâm:

Bài tập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 2.1.

Cặp số (-3 ; 2) không là nghiệm của hệ phương trình, cặp số (2 ; -1) là nghiệm của hệ phương trình đã cho.

Bài 2.2.

Loading…

m frac{19}{2} ; n = frac{7}{4} .

Bài 2.3.

a) Hệ có nghiệm duy nhất.

b) Hệ vô nghiệm,

c) Hệ có vô số nghiệm.

Bài 2.4.

Chọn(D).

Bài 2.5.

Chọn (C).

Bài 2.6.

Giả sử phương trình (1) đồng thời có các nghiệm là 2 và -2. Khi đó ta có :

Bài tập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Điều này không thể xảy ra vì hệ (I) vô nghiệm.

Do đó phương trình (1) không thể đồng thời có các nghiệm là 2 và -2.

Bài 2.7.

Vậy với mọi giá trị của m, hệ luôn có nghiệm duy nhất.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: