Hướng dẫn giải bài tập góc ở tâm. Số đo cung – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

Hướng dẫn giải bài tập số đo cung Bài 1.1 Chọn(C). Bài 1.2 Loading... Chọn(C). Bài 1.3 Vì AB = , OA = OB = R(gt). Mà = + nên = + => ∆AOB vuông tại O => Số đo cung nhỏ AB là . Số đo cung lớn AB là – = . Bài 1.4 a) Vì AB, BC là 2 tiếp tuyến của (O) nên : OB là tia phân giác của AÔC. Bài 1.5 a) Vì C, D thuộc dây AB và AC = CD = DB => C nằm giữa A và D => AÔC < AÔD => AÔM < AÔN. Vì số...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài tập số đo cung

Bài 1.1

Chọn(C).

Bài 1.2

Loading…

Chọn(C).

Bài 1.3

Vì AB = Rsqrt{2} , OA = OB = R(gt).

(Rsqrt{2})^{2} = R^{2} + R^{2} nên AB^{2} = OA^{2} + OB^{2} => ∆AOB vuông tại O

=> Số đo cung nhỏ AB là 90^{0} .

Số đo cung lớn AB là 360^{0} 90^{0} = 270^{0} .

Bài 1.4

a) Vì AB, BC là 2 tiếp tuyến của (O) nên : OB là tia phân giác của AÔC.

Hướng dẫn giải bài tập số đo cung

Bài 1.5

a) Vì C, D thuộc dây AB và AC = CD = DB => C nằm giữa A và D

=> AÔC < AÔD => AÔM < AÔN. Vì số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm và A, M, N thuộc (O) => sđ cung AM < sđ cung AN.

b) Xét ∆AOC và ∆BOD có :

AC = DB (gt)

OA = OB (do A, B ∈ (O))

góc OAC = góc OBD (do ∆AOB cân tại O)

=> ∆AOC = ∆BOD (c.g.c) => OC = OD (cạnh tương ứng) => ∆OCD cân tại O

Hướng dẫn giải bài tập số đo cung

Bài 1.6

Xét 2 trường hợp :

1) B thuộc cung nhỏ AC thì :

2) B thuộc cung lớn AC thì A thuộc cung nhỏ BC nên:

Bài 1.7

Lấy C là trung điểm của Ab => OC ⊥ AB

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: