Hướng dẫn giải bài tập đồ thị hàm số y=ax^2(a≠0) – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

| Tin mới | Tag:

Giải bài tập đồ thị hàm số y=ax^2(a≠0)

Bài 2.1

a) Học sinh tự vẽ.

b) M(4; 8) và N(-4; 8).

Loading…

Bài 2.2

a) m = -frac{4}{9} .

b) Học sinh tự vẽ.

Bài 2.3

Chọn A.

Bài 2.4

Chọn D.

Bài 2.5

Chọn B.

Bài 2.6

a) a = -frac{1}{2} .

b) Học sinh tự vẽ.

Bài 2.7

a) m = 3.

b) Tập hợp các điểm cách đều hai trục toạ độ là hai đường thẳng y = x và y = -x.

Các điểm trên đồ thị hàm số y = 3x^{2} cách đều hai trục toạ độ thoả mãn một trong hai hệ :

Giải bài tập đồ thị hàm số y=ax^2(a≠0)

Tìm được 3 điếm thuộc đổ thị hàm số y = 3x^{2} cách đều hai trục toạ độ là O(0; 0) , A(frac{1}{3} ; frac{1}{3} ), B(-frac{1}{3} ; frac{1}{3} ).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận