Hướng dẫn giải bài tập đồ thị hàm số y=ax^2(a≠0) – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

Giải bài tập đồ thị hàm số y=ax^2(a≠0) Bài 2.1 a) Học sinh tự vẽ. b) M(4; 8) và N(-4; 8). Loading... Bài 2.2 a) m = . b) Học sinh tự vẽ. Bài 2.3 Chọn A. Bài 2.4 Chọn D. Bài 2.5 Chọn B. Bài 2.6 a) a = . b) Học sinh tự vẽ. Bài 2.7 a) m = 3. b) Tập hợp các điểm cách đều hai trục toạ độ là hai đường thẳng y = x và y = -x. Các điểm trên đồ thị hàm số y = 3 cách đều hai trục toạ độ thoả mãn một...

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài tập đồ thị hàm số y=ax^2(a≠0)

Bài 2.1

a) Học sinh tự vẽ.

b) M(4; 8) và N(-4; 8).

Loading…

Bài 2.2

a) m = -frac{4}{9} .

b) Học sinh tự vẽ.

Bài 2.3

Chọn A.

Bài 2.4

Chọn D.

Bài 2.5

Chọn B.

Bài 2.6

a) a = -frac{1}{2} .

b) Học sinh tự vẽ.

Bài 2.7

a) m = 3.

b) Tập hợp các điểm cách đều hai trục toạ độ là hai đường thẳng y = x và y = -x.

Các điểm trên đồ thị hàm số y = 3x^{2} cách đều hai trục toạ độ thoả mãn một trong hai hệ :

Giải bài tập đồ thị hàm số y=ax^2(a≠0)

Tìm được 3 điếm thuộc đổ thị hàm số y = 3x^{2} cách đều hai trục toạ độ là O(0; 0) , A(frac{1}{3} ; frac{1}{3} ), B(-frac{1}{3} ; frac{1}{3} ).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: