Hướng dẫn giải bài tập công thức nghiệm thu gọn – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

Hướng dẫn giải bài tập công thức nghiệm thu gọn Bài 5.1 a) Phương trình vô nghiệm b) Phương trình có nghiệm kép x = . Loading... Bài 5.2 Bài 5.3 a) Phương trình có nghiệm x = 1 khi và chỉ khi – 4m -5 = 0. Giải ra được m – -1 ; m = 5. b) Phương trình có nghiệm kép khi ∆’ = 9 – + 4m = 0. Giải ra được m = 2 ± . Bài 5.4 a) Điểm cố định M( ; -1). b) Đường thẳng (d) tiếp xúc với (P) khi phương trình...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài tập công thức nghiệm thu gọn

Bài 5.1

a) Phương trình vô nghiệm

b) Phương trình có nghiệm kép x = -frac{3}{4} .

Loading…

Bài 5.2

Bài 5.3

a) Phương trình có nghiệm x = 1 khi và chỉ khi m^{2} – 4m -5 = 0.

Giải ra được m – -1 ; m = 5.

b) Phương trình có nghiệm kép khi ∆’ = 9 – m^{2} + 4m = 0.

Giải ra được m = 2 ± sqrt{13} .

Bài 5.4

a) Điểm cố định M(frac{1}{3} ; -1).

b) Đường thẳng (d) tiếp xúc với (P) khi phương trình frac{1}{2} x^{2} = 3mx – 1 – m có nghiệm kép.

Hướng dẫn giải bài tập công thức nghiệm thu gọn

Bài 5.5

Hướng dẫn giải bài tập công thức nghiệm thu gọn

do đó phương trình luôn luôn có nghiệm với mọi k.

Bài 5.6

Chọn (C).

Bài 5.7

Chọn (D).

Bài 5.8

a) m = -1 ; m = -8.

Điều kiện cần và đủ để phương trình x^{2} – 2mx + m^{2} + 3m – 1 = 0

có nghiệm là : ∆’ = m^{2} m^{2} – 3m + 1 ≥ 0 <=> – 3m + 1 ≥ 0 <=> m ≤ frac{1}{3} .

Bài 5.9

Coi phương trình đã cho là phương trình ẩn y. Tính được

Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi 2sqrt{x} – 3 = 0 <=> x = frac{9}{4} , khi đó phương trình có nghiệm kép y = sqrt{5} .

Vậy có cặp số duy nhất thoả mãn phương trình là (frac{9}{4} ; sqrt{5} ) ;

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: