Hướng dẫn giải bài 9 trang 91 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hai đường thẳng: Chứng minh d và d’ chéo nhau. Đường thẳng d đi qua điểm M(l; 2; 0) và có vectơ chỉ phương (-1; 2; 3). Đường thẳng cf đi qua điểm M'(l; 3; 1) và có vectơ chỉ phương (1;-2; 0). Cách 1: Cách 1: Mà [.]. = 2.0 + 1.1 + (-5).1 = -4 ≠ 0. Do đó d và d’ chéo nhau. Cách 2: Vì và không cùng phương nên d và d’ chỉ có thể là chéo nhau hoặc cắt nhau. Ta xét số giao điểm của d và d’: Do...

Có thể bạn quan tâm:

Cho hai đường thẳng:

Bài 9 trang 91 sách giáo khoa Hình học 12

Chứng minh d và d’ chéo nhau.

Đường thẳng d đi qua điểm M(l; 2; 0) và có vectơ chỉ phương overrightarrow{u} (-1; 2; 3). Đường thẳng cf đi qua điểm M'(l; 3; 1) và có vectơ chỉ phương overrightarrow{u'} (1;-2; 0). Cách 1:

Cách 1:

Bài 9 trang 91 sách giáo khoa Hình học 12

Mà [overrightarrow{u} .overrightarrow{u'} ].overrightarrow{MM'} = 2.0 + 1.1 + (-5).1 = -4 ≠ 0.

Do đó d và d’ chéo nhau.

Cách 2:

overrightarrow{u} overrightarrow{u'} không cùng phương nên d và d’ chỉ có thể là chéo nhau hoặc cắt nhau.

Ta xét số giao điểm của d và d’:

Bài 9 trang 91 sách giáo khoa Hình học 12

Do đó d và d’ không thể cắt nhau. Vì vậy d và d’ chéo nhau.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: