Hướng dẫn giải bài 6 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 6 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12

Số nghiệm của phương trình

là:

(A). 0 (B). 1

(C). 2 (D). 3

Hướng dẫn giải

Chọn phương án C.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận